Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Dự thảo Nghị quyết quyết định bổ sung danh mục Kế hoạch Đầu tư công và phê duyệt chủ trương đầu tư một số công trình đầu tư công nhóm C năm 2022 Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
2 Tờ trình đề nghị bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐH2.TP đoạn qua địa bàn xã Tiên Thọ và các công trình Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
3 Báo cáo tình hình bố trí đầu tư từ nguồn vốn ngân sách (Trung ương, huyện) phát sinh trong năm 2022 Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
4 Dự thảo Nghị quyết về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình: Khu tái định cư Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
5 Tờ trình về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình: Khu tái định cư Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
6 Dự thảo Nghị quyết Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình: San lấp mặt bằng khu trung tâm xã Tiên Hiệp Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
7 Tờ trình về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình: San lấp mặt bằng Khu trung tâm xã Tiên Hiệp Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
8 Giấy mời tổ chức kỳ họp thứ 9 Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
9 Chương trình kỳ họp thứ 9 Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
10 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện Phương án tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 Năm 2022 Xem chi tiết
11 Phiếu đăng ký chất vấn Năm 2022 Xem chi tiết
12 Báo cáo thẩm tra Tờ trình đề nghị bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tiên Phước Năm 2022 Xem chi tiết
13 Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Năm 2022 Xem chi tiết
14 Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2022 Năm 2022 Xem chi tiết
15 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Năm 2022 Xem chi tiết
16 Báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện Năm 2022 Xem chi tiết
17 Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Năm 2022 Xem chi tiết
18 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 Năm 2022 Xem chi tiết
19 Báo cáo thẩm tra nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua đề án xây dựng sản phẩm du lịch Làng văn hóa du lịch Làng cổ Lộc Yên - Thạnh Bình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 Năm 2022 Xem chi tiết
20 Báo cáo thẩm tra nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số huyện Tiên Phước giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 Năm 2022 Xem chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật...