Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Giấy mời tổ chức Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XII Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
2 Thông báo thay đổi thời gian Kỳ họp HĐND huyện thứ 10, HĐND huyện khoá XII Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
3 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
4 Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2022 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
5 Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội tại Kỳ họp thứ 9 Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
6 Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
7 Báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình bố trí đầu tư từ nguồn vốn ngân sách (Trung ương, huyện) phát sinh trong năm 2022 Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
8 Báo cáo thẩm tra báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và đề xuất kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
9 Báo cáo thẩm tra Tờ trình đề nghị bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2022 và phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình nhóm C Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
10 Báo cáo thẩm tra Tờ trình xin điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình: Khu tái định cư Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
11 Báo cáo thẩm tra Tờ trình- dự thảo Nghị Quyết điều chỉnh bồi thường san lấp khu trung tâm xã Tiên Hiệp Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
12 Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 9 Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
13 Dự thảo Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
14 Tờ trình về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
15 Dự thảo Nghị quyết quyết định bổ sung danh mục Kế hoạch Đầu tư công và phê duyệt chủ trương đầu tư một số công trình đầu tư công nhóm C năm 2022 Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
16 Tờ trình đề nghị bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐH2.TP đoạn qua địa bàn xã Tiên Thọ và các công trình Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
17 Báo cáo tình hình bố trí đầu tư từ nguồn vốn ngân sách (Trung ương, huyện) phát sinh trong năm 2022 Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
18 Dự thảo Nghị quyết về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình: Khu tái định cư Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
19 Tờ trình về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình: Khu tái định cư Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
20 Dự thảo Nghị quyết Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình: San lấp mặt bằng khu trung tâm xã Tiên Hiệp Năm 2022 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật...