Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo thẩm tra tỷ lệ đối ứng ngân sách huyện cho các nội dung trong chương trinh MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
2 Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà văn hóa đa năng huyện Tiên Phước Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
3 Báo cáo thẩm tra về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
4 Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Tiên Phước Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
5 Chương trình kỳ họp thứ 10 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
6 Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hoá, khu thể thao đa năng huyện Tiên Phước Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
7 Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt danh mục công trình trung hạn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
8 Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt danh mục công trình trung hạn 2022-2025 của 02 xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
9 Dự thảo Nghị quyết tỷ lệ đối ứng ngân sách huyện cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tiên Phước, giai đoạn 2021-2025 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
10 Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C năm 2023 trên địa bàn huyện Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
11 Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Tiên Phước Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
12 Dự thảo Nghị quyết quyết định điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng Công trình: Nhà văn hoá, khu thể thao đa năng huyện Tiên Phước Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
13 Tờ trình đề nghị phê duyệt danh mục công trình trung hạn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
14 Tờ trình đề nghị thông qua danh mục công trình trung hạn giai đoạn 2022-2025 của 02 xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 (Tiên Cảnh, Tiên Phong) Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
15 Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Tiên Phước Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
16 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
17 Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C năm 2023 trên địa bàn huyện Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
18 Báo cáo việc sử dụng nguồn kinh phí Tỉnh bổ sung thưởng vượt thu, nguồn thu mới và lớn; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất chưa phân bổ và điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn một số dự án đầu tư công nhóm C Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
19 Tờ trình đề nghị thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
20 Tờ trình đề nghị thông qua tỷ lệ đối ứng ngân sách huyện cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tiên Phước, giai đoạn 2021-2025 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật...