Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2022 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
2 Báo cáo thẩm tra về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử đụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Phước Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
3 Báo cáo thẩm tra danh mục công trình trung hạn giai đoạn 2022-2025 của 02 xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
4 Báo cáo thẩm tra danh mục công trình trung hạn thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
5 Báo cáo thẩm tra nội dung báo cáo số 547 của UBND huyện Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
6 Báo cáo thẩm tra kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
7 Báo cáo thẩm tra tỷ lệ đối ứng ngân sách huyện cho các nội dung trong chương trinh MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
8 Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà văn hóa đa năng huyện Tiên Phước Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
9 Báo cáo thẩm tra về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
10 Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Tiên Phước Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
11 Chương trình kỳ họp thứ 10 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
12 Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hoá, khu thể thao đa năng huyện Tiên Phước Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
13 Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt danh mục công trình trung hạn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
14 Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt danh mục công trình trung hạn 2022-2025 của 02 xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
15 Dự thảo Nghị quyết tỷ lệ đối ứng ngân sách huyện cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tiên Phước, giai đoạn 2021-2025 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
16 Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C năm 2023 trên địa bàn huyện Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
17 Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Tiên Phước Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
18 Dự thảo Nghị quyết quyết định điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng Công trình: Nhà văn hoá, khu thể thao đa năng huyện Tiên Phước Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
19 Tờ trình đề nghị phê duyệt danh mục công trình trung hạn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
20 Tờ trình đề nghị thông qua danh mục công trình trung hạn giai đoạn 2022-2025 của 02 xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 (Tiên Cảnh, Tiên Phong) Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật...