Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo Công tác xét xử và thi hành án hình sự trên địa bàn huyện năm 2022 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
2 Báo cáo tình hình thực hành quyền công tố và kết quả kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2022. Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
3 Báo cáo tình hình kết quả thi hành án dân sự trên địa bàn năm 2022. Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
4 Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tiên Kỳ và khu vực vùng phụ cận, giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
5 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
6 Báo cáo giải quyết, trả lời ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
7 Tờ trình về kết quả thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022 và xây dựng dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
8 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
9 Tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Trụ sở Công an xã Tiên Sơn, Trụ sở Công an xã Tiên An Địa điểm: Xã Tiên Sơn và Tiên An, huyện Tiên Phước Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
10 Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
11 Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch Đầu tư công năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
12 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
13 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
14 Giấy mời kỳ họp thứ 11 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
15 Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2022 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
16 Báo cáo thẩm tra về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử đụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Phước Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
17 Báo cáo thẩm tra danh mục công trình trung hạn giai đoạn 2022-2025 của 02 xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
18 Báo cáo thẩm tra danh mục công trình trung hạn thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
19 Báo cáo thẩm tra nội dung báo cáo số 547 của UBND huyện Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
20 Báo cáo thẩm tra kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Năm 2022 Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022 Xem chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật...