Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH về báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
2 Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH về Tờ trình và dự thảo NQ về đề nghị thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tiên Kỳ và khu vực vùng phụ cận, giai đoạn đến năm 2030 và 2045 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
3 Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH về Tờ trình và dự thảo NQ về đề nghị phê duyệt kế hoạch Đầu tư công năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
4 Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH về báo cáo và dự thảo NQ về tình hình KT-XH năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
5 Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH về Tờ trình và dự thảo NQ về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
6 Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
7 Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
8 Báo cáo tóm tắt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
9 Báo cáo tóm tắt trả lời ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
10 Báo cáo tóm tắt tình hình Kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
11 Dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
12 Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tiên Kỳ và khu vực vùng phụ cận, giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
13 Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Trụ sở làm việc Công an xã Tiên An và Trụ sở làm việc Công an xã Tiên Sơn Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
14 Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch Đầu tư công năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
15 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
16 Dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
17 Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
18 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 của Thường trực HĐND huyện Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
19 Tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
20 Gợi ý thảo luận kỳ họp thứ 11 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật...