Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
2 Dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
3 Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
4 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 của Thường trực HĐND huyện Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
5 Tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
6 Gợi ý thảo luận kỳ họp thứ 11 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
7 Báo cáo Công tác xét xử và thi hành án hình sự trên địa bàn huyện năm 2022 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
8 Báo cáo tình hình thực hành quyền công tố và kết quả kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2022. Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
9 Báo cáo tình hình kết quả thi hành án dân sự trên địa bàn năm 2022. Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
10 Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tiên Kỳ và khu vực vùng phụ cận, giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
11 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
12 Báo cáo giải quyết, trả lời ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
13 Tờ trình về kết quả thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022 và xây dựng dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
14 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
15 Tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Trụ sở Công an xã Tiên Sơn, Trụ sở Công an xã Tiên An Địa điểm: Xã Tiên Sơn và Tiên An, huyện Tiên Phước Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
16 Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
17 Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch Đầu tư công năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
18 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
19 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
20 Giấy mời kỳ họp thứ 11 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật...