Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Dự thảo Về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 Năm 2022 Xem chi tiết
2 Tờ trình Về việc xin phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2022 Xem chi tiết
3 Tờ trình Đề nghị HĐND huyện thông qua Đề án “phát triển giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 Năm 2022 Xem chi tiết
4 Tờ trình Đề nghị HĐND huyện thông qua Đề án xây dựng sản phẩm du lịch Làng văn hóa Làng cổ Lộc Yên- Thạnh Bình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 Năm 2022 Xem chi tiết
5 Dự thảo Nghị quyết về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số huyện Tiên Phước giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 Năm 2022 Xem chi tiết
6 Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số huyện Tiên Phước giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030” Năm 2022 Xem chi tiết
7 Báo cáo kết quả thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2022 Năm 2022 Xem chi tiết
8 Báo cáo công tác giải quyết, xét xử các vụ án và thi hành án hình sự 06 tháng đầu năm 2022 Năm 2022 Xem chi tiết
9 Báo cáo tình hình thực hiện quyền công tố và kết quả công tác kiểm soát hoạt động tư pháp 06 tháng đầu năm 2022 Năm 2022 Xem chi tiết
10 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Năm 2022 Xem chi tiết
11 Báo cáo Tình hình thu chi ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Năm 2022 Xem chi tiết
12 Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 Năm 2022 Xem chi tiết
13 Báo cáo Tình hình thực hiện Phương án tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 Năm 2022 Xem chi tiết
14 Báo cáo Giải quyết, trả lời ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII Năm 2022 Xem chi tiết
15 Giấy mời tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII Năm 2022 Xem chi tiết
16 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII Năm 2022 Xem chi tiết
17 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện về các nội dung trình tại kỳ họp thứ 7 Năm 2022 Xem chi tiết
18 Dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 Năm 2022 Xem chi tiết
19 Dự thảo Nghị quyết Quyết định bổ sung danh mục Kế hoạch Đầu tư công năm 2022 và phê duyệt chủ trương đầu tư 02 công trình Năm 2022 Xem chi tiết
20 Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 23/6/2022 của UBND huyện Năm 2022 Xem chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật...