Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH về giải quyết, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8
Tiêu đề Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH về giải quyết, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...