Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH về báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
Tiêu đề Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH về báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...