Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH về Tờ trình và dự thảo NQ về đề nghị phê duyệt kế hoạch Đầu tư công năm 2023
Tiêu đề Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH về Tờ trình và dự thảo NQ về đề nghị phê duyệt kế hoạch Đầu tư công năm 2023
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...