Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH về báo cáo và dự thảo NQ về tình hình KT-XH năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
Tiêu đề Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH về báo cáo và dự thảo NQ về tình hình KT-XH năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...