Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023
Tiêu đề Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...