Báo cáo tóm tắt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Tiêu đề Báo cáo tóm tắt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...