Báo cáo tóm tắt trả lời ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Tiêu đề Báo cáo tóm tắt trả lời ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...