Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc Phòng - An ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Tiêu đề Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc Phòng - An ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...