Báo cáo thẩm tra về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử đụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Phước
Tiêu đề Báo cáo thẩm tra về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử đụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Phước
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...