Báo cáo thẩm tra danh mục công trình trung hạn thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
Tiêu đề Báo cáo thẩm tra danh mục công trình trung hạn thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...