Báo cáo thẩm tra tỷ lệ đối ứng ngân sách huyện cho các nội dung trong chương trinh MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Tiêu đề Báo cáo thẩm tra tỷ lệ đối ứng ngân sách huyện cho các nội dung trong chương trinh MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...