Báo cáo thẩm tra về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C
Tiêu đề Báo cáo thẩm tra về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...