Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Tiên Phước
Tiêu đề Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Tiên Phước
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...