Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt danh mục công trình trung hạn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt danh mục công trình trung hạn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...