Dự thảo Nghị quyết tỷ lệ đối ứng ngân sách huyện cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tiên Phước, giai đoạn 2021-2025
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết tỷ lệ đối ứng ngân sách huyện cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tiên Phước, giai đoạn 2021-2025
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...