Tờ trình đề nghị thông qua danh mục công trình trung hạn giai đoạn 2022-2025 của 02 xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 (Tiên Cảnh, Tiên Phong)
Tiêu đề Tờ trình đề nghị thông qua danh mục công trình trung hạn giai đoạn 2022-2025 của 02 xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 (Tiên Cảnh, Tiên Phong)
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...