Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Thông báo thay đổi thời gian họp HĐND huyện lần thứ 19 2021-2026 Kỳ họp thứ 19 Xem chi tiết
2 Dự thảo nghị quyết về Kỳ họp thứ 19, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 2021-2026 Kỳ họp thứ 19 Xem chi tiết
3 Dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình trung hạn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 của các xã Tiên Thọ, Tiên An, Tiên Hiệp và Tiên Lộc 2021-2026 Kỳ họp thứ 19 Xem chi tiết
4 Dự thảo nghị quyết phê duyệt danh mục công trình thực hiện Tiêu chí xã NTM nâng cao năm 2024 của xã Tiên Mỹ 2021-2026 Kỳ họp thứ 19 Xem chi tiết
5 Dự thảo nghị quyếtquyết định bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và chủ trương đầu tư công trình: Đầu tư trang thiết bị, dụng cụ Thư viện, Bảo tàng huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 19 Xem chi tiết
6 Dự thảo Nghị quyết quyết định bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2024 và chủ trương đầu tư các công trình: Nâng cấp, sửa chữa HU, Tien Lộc, Tiên Hiệp. 2021-2026 Kỳ họp thứ 19 Xem chi tiết
7 Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn Trung ương bổ sung mục tiêu thực hiện các tiêu chí Huyện Nông thôn mới 2021-2026 Kỳ họp thứ 19 Xem chi tiết
8 Dự thảo Nghị quyết quyết định bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và chủ trương đầu tư công trình: Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Nguyễn Du. Địa điểm: Xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước. 2021-2026 Kỳ họp thứ 19 Xem chi tiết
9 Báo cáo thẩm tra về đề nghị thông qua danh mục công trình thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao năm 2024 của xã Tiên Mỹ và nội dung điều chỉnh danh mục trung hạn giai đoạn 2021-2025 của 04 xã Tiên Thọ, Tiên An, Tiên Hiệp và Tiên Lộc 2021-2026 Kỳ họp thứ 19 Xem chi tiết
10 Báo cáo thẩm tra về đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2024 và chủ trương đầu tư các công trình: Nâng cấp, sửa chữa nền sân cơ quan HU, UBND xa Tien Loc 2021-2026 Kỳ họp thứ 19 Xem chi tiết
11 Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê duyệt chủ trương phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn Trung ương bổ sung mục tiêu thực hiện các tiêu chí Huyện Nông thôn mới 2021-2026 Kỳ họp thứ 19 Xem chi tiết
12 Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và chủ trương đầu tư công trình: Đầu tư trang thiết bị, dụng cụ Thư viện, Bảo tàng huyện Địa điểm: Thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước 2021-2026 Kỳ họp thứ 19 Xem chi tiết
13 Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và chủ trương đầu tư công trình Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Nguyễn Du 2021-2026 Kỳ họp thứ 19 Xem chi tiết
14 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ 19, HĐND HUYỆN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 19 Xem chi tiết
15 Tờ trình đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2024 2021-2026 Kỳ họp thứ 19 Xem chi tiết
16 Tờ trình Đề nghị phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và chủ trương đầu tư công trình: Đầu tư trang thiết bị, dụng cụ Thư viện, Bảo tàng huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 19 Xem chi tiết
17 Tờ trình Đề nghị thông qua danh mục công trình thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao năm 2024 của xã Tiên Mỹ và nội dung điều chỉnh danh mục trung hạn giai đoạn 2021-2025 của 04 xã Tiên Thọ, Tiên An, Tiên Hiệp và Tiên Lộc 2021-2026 Kỳ họp thứ 19 Xem chi tiết
18 Tờ trình về việc xin chủ trương phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn Trung ương bổ sung mục tiêu thực hiện các tiêu chí Huyện Nông thôn mới 2021-2026 Kỳ họp thứ 19 Xem chi tiết
19 Tờ trình đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và chủ trương đầu tư công trình Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Nguyễn Du 2021-2026 Kỳ họp thứ 19 Xem chi tiết
20 Giấy mời tổ chức kỳ họp thứ 19 2021-2026 Kỳ họp thứ 19 Xem chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật...