Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2022 Ngày 29/3/2022 Xem chi tiết
2 Giấy mời tổ chức Kỳ họp Năm 2022 Ngày 29/3/2022 Xem chi tiết
3 Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Công trình: Kiên cố hoá đường ĐH10.TP, lý trình Km1+200-Km3+900, thuộc Đề án Kiên cố hoá hệ thống đường ĐH&GTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Địa điểm: Xã Tiên Hiệp, Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước Năm 2022 Ngày 29/3/2022 Xem chi tiết
4 Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2022 Ngày 29/3/2022 Xem chi tiết
5 Tờ trình Về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2022 Ngày 29/3/2022 Xem chi tiết
6 Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư các công trình kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn huyện năm 2022 Năm 2022 Ngày 29/3/2022 Xem chi tiết
7 Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Công trình: Cụm công nghiệp Tài Đa, huyện Tiên Phước Địa điểm: Xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước Năm 2022 Ngày 29/3/2022 Xem chi tiết
8 Tờ trình Đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Hội trường Huyện uỷ; quyết định chủ trương đầu tư công trình Khuôn viên Hội trường Huyện uỷ và công trình Đường giao thông từ thị trấn Tiên Kỳ đi xã Tiên Mỹ Năm 2022 Ngày 29/3/2022 Xem chi tiết
9 Tờ trình đề nghị điều chỉnh và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện Năm 2022 Ngày 29/3/2022 Xem chi tiết
10 Dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2022 Ngày 29/3/2022 Xem chi tiết
11 Dự thảo Nghị quyết Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Hội trường Huyện uỷ; phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Khuôn viên Hội trường Huyện uỷ và công trình Đường giao thông từ thị trấn Tiên Kỳ đi xã Tiên Mỹ Năm 2022 Ngày 29/3/2022 Xem chi tiết
12 Dự thảo Nghị quyết về việc Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Năm 2022 Ngày 29/3/2022 Xem chi tiết
13 Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Năm 2022 Ngày 29/3/2022 Xem chi tiết
14 Dự thảo Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình: Kiên cố hoá đường ĐH10.TP, lý trình Km1+200-Km3+900, thuộc Đề án Kiên cố hoá hệ thống đường ĐH&GTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Năm 2022 Ngày 29/3/2022 Xem chi tiết
15 Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Công trình: Cụm công nghiệp Tài Đa, huyện Tiên Phước Địa điểm: Xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam Năm 2022 Ngày 29/3/2022 Xem chi tiết
16 Dự thảo Nghị quyết quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện năm 2022 Năm 2022 Ngày 29/3/2022 Xem chi tiết
17 Dự thảo Nghị quyết quyết định điều chỉnh, phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trên địa bàn huyện Năm 2022 Ngày 29/3/2022 Xem chi tiết
18 Báo cáo thẩm tra nội dung đề nghị điểu chỉnh và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện Năm 2022 Ngày 29/3/2022 Xem chi tiết
19 Báo cáo thẩm tra nội dung đề nghị quyết định chủ trương đầu tư cụm Công nghiệp Tài Đa Năm 2022 Ngày 29/3/2022 Xem chi tiết
20 Báo cáo thẩm tra nội dung đề nghị điểu chỉnh chủ trương đầu tư công trình Hội nghị Huyện ủy; quyết định chủ trương đầu tư công trình khuôn viên Hội trường Huyện ủy và đường giao thông từ Tiên Kỳ đi Tiên Mỹ Năm 2022 Ngày 29/3/2022 Xem chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật...