Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành “Sổ tay điện tử nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng cấp cơ sở”

Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu theo Chương trình số 21-CTr/HU, ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; ngày 14/3/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 510-QĐ/HU về ban hành “sổ tay điện tử nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng cấp cơ sở” để đưa vào sử dụng trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành “Sổ tay điện tử nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng cấp cơ sở”

Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu theo Chương trình số 21-CTr/HU, ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; ngày 14/3/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 510-QĐ/HU về ban hành “sổ tay điện tử nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng cấp cơ sở” để đưa vào sử dụng trên địa bàn huyện Tiên Phước.
Dữ liệu đang được cập nhật...