UBKT HUYỆN ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, sáng ngày 05/7/2023, UBKT Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và quán triệt các quyết định của Ban Bí thư, UBKT Trung ương, UBKT Tỉnh ủy về ban hành quy trình hiện, biểu mẫu công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.
Dữ liệu đang được cập nhật...