UBKT ĐẢNG ỦY XÃ TIÊN HIỆP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG

Ngày 17/04/2024, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy xã Tiên Hiệp đã tổ chức Hội nghị quán triệt một số văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2024.
Dữ liệu đang được cập nhật...