Gương sáng dân quân

.

Người của công việc

.

Tiên Phước với việc thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Cách đây vừa tròn 50 năm (ngày 02/9/1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về với cõi vĩnh hằng, để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Trước lúc ra đi, Người để lại Di chúc thiêng liêng, kết tinh trong đó những điều cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Di chúc không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm thiêng liêng, sự trân trọng của mỗi đảng viên, cán bộ và nhân dân ta đối với Bác Hồ kính yêu trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

Kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa, ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự soi rọi lại mình; phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Người. Ban biên tập Bản tin Tiên Phước xin giới thiệu về những nội dung và giá trị cốt lõi của Di chúc. (Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo Trung ương)
Dữ liệu đang được cập nhật...