Thông báo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Tiên Phước

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Tiên Phước điều chỉnh, bổ sung một số nội dung đối với hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Công văn số 06/TNMT ngày 30/01/2019 của Phòng Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện Tiên Phước như sau:

Thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Tiên Phước

Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Tiên Phước thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác Đất san lấp, Cát, sỏi tại khu vực Đồi Dương Phụng thôn 1, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước; Khu vực Bãi Mít Nài, Đá Chồng thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước; Khu vực Bãi Thác Ngấn thôn 2, thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước.
Dữ liệu đang được cập nhật...