Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 548 Tiên Phước

Đề án “Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017 - 2025” của huyện Tiên Phước (gọi tắt là Đề án 548) được UBND tỉnh cho triển khai thực hiện đã mở ra một trang mới cho triển vọng phát triển KTV-KTTT, du lịch sinh thái ở vùng quê Tiên Phước.Đề án 548 gồm 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Triển vọng mới cho du lịch sinh thái

Đề án “Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017 - 2025” của huyện Tiên Phước được UBND tỉnh cho triển khai thực hiện đã mở ra một trang mới với nhiều triển vọng của du lịch sinh thái ở vùng quê Tiên Phước.

Kỳ vọng về một vùng quê du lịch

Ngày 29.8.2017, UBND tỉnh có Quyết định 3150/QĐ-UBND ban hành kế hoạch hành động về thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy (Khóa XXI) về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng tây Quảng Nam. Trong đó, UBND tỉnh đồng ý cho triển khai thực hiện đề án “Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại (KTV - KTTT), du lịch sinh thái mang đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng” giai đoạn 2017 - 2025 (gọi tắt là Đề án 548) của huyện Tiên Phước với mức hỗ trợ 10 tỷ đồng/năm trong giai đoạn 2017 - 2020. Việc UBND tỉnh ban hành kế hoạch sẽ có tác động tích cực đến việc phát triển vườn quê Tiên Phước phục vụ du lịch sinh thái đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong huyện.

Phát triển du lịch sinh thái tại làng cổ Lộc Yên

UBND tỉnh Quảng Nam đã đồng ý cho huyện Tiên Phước thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017 - 2025” (gọi tắt là Đề án 548). Theo đó, huyện Tiên Phước chọn xã Tiên Cảnh và Tiên Châu, với làng cổ Lộc Yên là vũng lõi để làm điểm triển khai Đề án 548, phát triển du lịch sinh thái.
Dữ liệu đang được cập nhật...