Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai nghị quyết 40/2017/NQ-HĐND tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ trồng cây Quế Trà My trên địa bàn huyện

Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2024. Vừa qua,Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát Phòng NN&PTNT và Trung tâm KTNN huyện về việc tham mưutriển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng Quế Trà My theo Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh và việc hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND 14/10/2022 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Quang cảnh buổi giám sát

Trong thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã chủ động tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các chủ trương, chính sách theo Nghị quyết 40 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ trồng Quế Trà My trên địa bàn huyện đạt những kết quả nhất định. Nhìn chung, việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng Quế Trà My theo Nghị quyết 40 của HĐND tỉnh đã góp phần hỗ trợ một số hộ nông dân có điều kiện về nước tưới, tích cực trồng chăm sóc đúng kỹ thuật thì cây sinh trưởng phát triển cơ bản tốt; giúp duy trì phát triển một số diện tích Quế Trà My trên địa bàn huyện, cơ bản đạt được một số mục tiêu của Nghị quyết 40. Trong thời gian qua, mặc dù chưa có cơ chế, chính sách, nghị quyết riêng hỗ trợ phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện, tuy nhiên qua cơ chế thực hiện các dự án liên kết trên lĩnh vực chăn nuôi theo Nghi quyết 24 của HĐND tỉnh đã góp phần hỗ trợ con giống cho các hộ nghèo, cận nghèo có vốn ban đầu để phát triển kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững. Các chủ trì dự án (HTX) đã làm tốt công tác cung ứng dịch vụ đầu vào cho các hộ tham gia liên kết. Để thực hiện các dự án liên kết trên lĩnh vực chăn nuôi theo Nghi quyết 24 của HĐND tỉnh, Trung tâm KTNN đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai 15 lớp tập huấn hướng dẫn kê khai chăn nuôi, 15 lớp tập huấn chăn nuôi bò lai và chăn nuôi an toàn sinh học, 7 lớp tập huấn tuyên truyền công tác phối tinh nhân tạo cho bò nái sinh sản cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện, qua đó đã trang bị kiến thức, kỹ thuật trên lĩnh vực chăn nuôi, thú ý cho người dân, góp phần nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi.