Tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Tiên Phước giai đoạn 2023-2025

Ngày 28/6/2024, tại kỳ họp thứ 20, HĐND huyện Tiên Phước đã thông qua Nghị quyết số 135/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Tiên Phước giai đoạn 2023-2025. Theo đó, HĐND huyện tán thành chủ trương sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tiên Cẩm và xã Tiên Sơn để thành lập đơn vị hành chính mới, lấy tên gọi là xã Tiên Sơn. 

Huyện Tiên Phước sau nhiều lần chia tách, sáp nhập, thay đổi địa giới hành chính. Đến nay, có diện tích tự nhiên hơn 454, 549 km2 , dân số 85.037 người (số liệu thống kê đến 31/12/2022), gồm 15 đơn vị hành chính cấp xã (14 xã, 01 thị trấn), 85 thôn, khối phố. Đối chiếu với quy định tại Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó: “từ năm 2021 đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định”; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030; trong đó xác định đến năm 2025: “Hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. 

Huyện Tiên Phước có xã Tiên Cẩm thuộc diện phải sắp xếp lại giai đoạn 2023-2025 vì “có đồng thời cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% theo quy định” (xã Tiên Cẩm: tổng dân số: 3.208 người so với quy định đạt 64,16% và tổng diện tích tự nhiên 16,51km2 so với quy định đạt 33,02%) và 01 đơn vị hành chính liền kề có liên quan chịu ảnh hưởng khi thực hiện phương án sắp xếp là xã Tiên Sơn (có diện tích tự nhiên là 23,6 km2 , đạt 47,2% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 4.175 người, đạt 83,5% so với tiêu chuẩn). Do đó phải thực hiện sáp nhập 02 đơn vị hành chính liền kề có các yếu tố tương đồng về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội. Sau khi sắp xếp sáp nhập xã Tiên Cẩm và xã Tiên Sơn thì đơn vị hành chính cấp xã mới có diện tích tự nhiên 40,11 km2 (đạt 80,22% so với tiêu chuẩn) và quy mô dân số 7.383 người (đạt 147,66% so với tiêu chuẩn). 

Việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định như xã Tiên Cẩm là cần thiết và khách quan; phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; việc sáp nhập thành đơn vị hành chính mới đảm bảo cho việc tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; phù hợp với chủ trương Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước, đồng thời đáp ứng được xu thế phát triển của huyện trong thời gian tới. Đồng thời, để khắc phục những bất cập, hạn chế và thực hiện đúng chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII về một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Kết luận số 48-KL/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 thì việc xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Tiên Phước giai đoạn 2023 – 2025 là cần thiết.

Theo Nghị quyết, HĐND huyện giao UBND huyện hoàn thiện Hồ sơ, Đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của huyện theo quy định của pháp luật. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...