Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với phát triển chuỗi sản phẩm OCOP trái Măng cụt, trái Bòn bon

Ngày 28/6/2024, HĐND huyện Tiên Phước đã ban hành Nghị quyết số 136/NQ-HĐND về việc thông qua Dự án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với phát triển chuỗi sản phẩm OCOP trái Măng cụt, trái Bòn bon trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Tiên Phước là địa phương có nhiều mô hình kinh tế vườn chuyên canh và đa canh đem lại hiệu quả kinh tế cao như (Sầu riêng, Măng cụt, bòn bon Cam, Chuối, Tiêu…). Diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng chủ lực tăng đáng kể: Măng cụt 564 ha (66 ha thời kỳ kinh doanh); Sầu riêng 130 ha (18 ha thời kỳ kinh doanh); Lòn bon 278 ha (192 ha thời kỳ kinh doanh); Bưởi da xanh 133 ha (43 ha thời kỳ kinh doanh); Sản phẩm kinh tế vườn là vùng nguyên liệu ổn định để thực hiện chương trình OCOP; với 28/41 sản phẩm OCOP và 16/24 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của huyện có nguồn gốc từ các sản phẩm kinh tế vườn (Riêng măng cụt và lòn bon có 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP/măng cụt đạt 3 sao; rượu vang lòn bon đạt: 4 sao). Việc cơ cấu các loại cây trồng khá đa dạng, có lợi thế là nghề truyền thống, kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, nhất là trồng các loại cây ăn quả là lợi thế trong việc phát triển và nhân rộng các vùng nguyên liệu tập trung trong thời gian đến. Điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi cho việc phát triển các loại cây ăn quả. Hiện nay quỹ đất để chuyển đổi sản xuất còn rất nhiều nhất là diện tích đất trồng keo sang trồng các loại cây ăn quả khác là phù hợp với quy hoạch của các địa phương và định hướng chủ trương của huyện trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong thời gian đến. 

Dự án được thực hiện từ năm 2024 đến 2025; tổng kết vào cuối năm 2025 và  được triển khai thực hiện tại 04 xã Tiên Châu, Tiên Hà, Tiên An, Tiên Hiệp với quy mô dự án 842,1 ha (trong đó vùng sản xuất tập trung Tiên Châu - Tiên Hà (442,1 ha); Vùng sản xuất tập trung Hang Dơi - Ồ ồ Tiên An (150 ha); vùng sản xuất tập trung Tiên Hiệp: (250ha)). Tổng mức đầu tư dự án 56.609 triệu đồng (Ngân sách Trung ương 15.000 triệu đồng (tỷ lệ 26,5%); ngân sách tỉnh 1.500 triệu đồng (tỷ lệ 2,6%); Ngân sách huyện đối ứng 6.428 triệu đồng (tỷ lệ 11,4%); vốn lồng 1.000 triệu đồng (tỷ lệ 1,8%); vốn đối ứng hợp tác xã 681 triệu đồng (tỷ lệ 1,2%); đối ứng của Nhân dân 32.000 triệu đồng (tỷ lệ 56,5%).

Trên cơ sở Nghị quyết được thông qua, HĐND huyện đã giao UBND huyện xây dựng Kế hoạch, huy động lồng ghép nguồn lực tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết; hằng năm tính toán, cân đối trình Hội đồng nhân dân huyện bố trí nguồn kinh phí đối ứng ngân sách huyện để thực hiện dự án, bảo đảm đúng tỷ lệ quy định.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...