TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN TIÊN PHƯỚC PHỐI HỢP MỞ LỚP BỒI DƯƠNG CHUYÊN ĐỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy giao về chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ năm 2024, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội cựu chiến binh Việt Nam huyện, Huyện Đoàn và các cơ quan liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề Hội nhập quốc tế năm 2024. Nội dung chuyên đề ban hành kèm theo Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Lớp học lần này nhằm trang bị cho học viên những nội dung cơ bản về Hội nhập quốc tế với 4 chuyên đề, giúp cho học viên nắm vững về mặt lý luận, làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, trang bị cho mình những kiến thức nhất định để phục vụ công việc tốt hơn. Cụ thể là: Chuyên đề 1: Quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế ở nước ta; Chuyên đề 2: Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Chuyên đề 3: Hội nhập quốc tế về văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững trận địa tư tưởng, văn hóa; Chuyên đề 4: Hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh. Thời gian học từ ngày 18 - 21/6/2023. Tổng số cán bộ cơ sở tham gia học tập là 48 người.

Các anh chị học viên đã sắp xếp công việc tích cực tham gia đầy đủ các buổi học, chấp hành đúng nội quy, quy chế do Ban tổ chức lớp đề ra, chuẩn bị ý kiến tham gia thảo luận để các buổi học thêm sôi nổi, sinh động hơn; kết quả kiểm tra, thu hoạch cuối khóa đạt kết quả tốt, 4 học viên có thành tích học tập xuất sắc được khen thưởng. Đồng thời, Trung tâm Chính trị huyện hướng dẫn học viên 

nghiên cứu Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Sách điện tử được đăng tải tại Website của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật để nắm kỹ hơn về chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác đối ngoại.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...