Thông báo các doanh nghiệp hoạt động tư vấn, tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại thị trường Nhật Bản

Nhằm phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong công tác tư vấn, tuyển dụng lao động; thông tin, tuyên truyền để người lao động biết và đăng ký tham gia, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thông báo các doanh nghiệp hoạt động tư vấn, tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại thị trường Nhật Bản như sau: