Tuyên truyền việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 xã Tiên Cẩm và xã Tiên Sơn

Đồng bào, đồng chí và các bạn thân mến! 

Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã góp phần làm tăng nguồn lực, quy mô nền kinh tế, hiệu quả đầu tư xã hội tại các đơn vị hành chính mới (hình thành sau khi sắp xếp); giảm chi phí xây dựng công sở, mua sắm trang thiết bị, giảm chi ngân sách nhà nước; tổ chức bộ máy được tinh gọn, biên chế tinh giản giúp tiết kiệm chi thường xuyên; các nguồn lực công sẽ được tập trung cho đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cơ chế chính sách trong thu hút đầu tư, môi trường sản xuất, kinh doanh của các đơn vị hành chính hình thành sau khi sắp xếp, nâng cao năng lực sản xuất theo hướng đa dạng và hiệu quả hơn; các dịch vụ trực tiếp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống người dân sẽ được nâng lên cả về số lượng và chất lượng.

Trụ sở UBND xã Tiên Sơn - huyện Tiên Phước

Trong chương trình phát thanh tuyên truyền việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Tiên Phước hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một số hỏi đáp một số nội dung về việc sáp nhập đơn vị hành chính xã Tiên Cẩm và xã Tiên Sơn như sau:

- Hỏi :Vì sao phải sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã: Tiên Cẩm, Tiên Sơn

- Trả lờiNhằm thực hiện nghiêm túc các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, tạo thuận lợi phát huy nguồn lực đất đai, điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực và thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. 

- Hỏi : Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có mục đích, ý nghĩa như thế nào?

- Trả lời: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, tạo ra sự thay đổi tích cực, phát huy nguồn lực (về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch), tiềm năng phát triển của địa phương; đồng thời tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

-  Hỏi : Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã dựa trên tiêu chuẩn nào?

- Trả lời: Tiêu chuẩn Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021” thì Đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp là đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Đồng thời, khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn để giảm số đơn vị hành chính.

- Hỏi: Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã được tiến hành dựa trên nguyên tắc nào? 

- Trả lời:

Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; đề cao trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

 Gắn việc sắp xếp các đơn vị hành chính với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, bảo đảm xây dựng chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

 Khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất của nhân dân thông qua việc lấy ý kiến của cử tri; phải chú trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư.

- Hỏi: Sau khi sáp nhập việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tại đơn vị hành chính mới được tiến hành như thế nào? 

- Trả lời: Sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ được tổ chức theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, củng cố hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân theo quy định. Lựa chọn trụ sở làm việc cho đơn vị hành chính mới thành lập đảm bảo thuận tiện hoạt động của địa phương, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm trang thiết bị sẵn có. Hoàn thành chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành

- Hỏi: Khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã có tác động đối với cá nhân, tổ chức không? Việc giải quyết được tiến hành như thế nào?

- Trả lời: 

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính sẽ tăng diện tích tự nhiên và quy mô dân số ở đơn vị hành chính mới làm cho công tác quản lý địa giới hành chính và giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức tại địa phương nhiều hơn. Trong giai đoạn đầu và sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính thì sẽ ảnh hưởng nhất định trong quá trình người dân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác; người dân và các doanh nghiệp phải tiến hành chuyển đổi nhiều giấy tờ có liên quan từ đơn vị hành chính cũ sang đơn vị hành chính mới. 

 Để giải quyết những vấn đề nêu trên, UBND cấp tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã những nơi sắp xếp đơn vị hành chính chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính. Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

 Xuất phát từ tình hình thực tiễn 

Huyện Tiên Phước có xã Tiên Cẩm thuộc diện phải sắp xếp lại giai đoạn 2023-2025 vì “có đồng thời cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% theo quy định” (xã Tiên Cẩm: tổng dân số: 3.208 người so với quy định đạt 64,16% và tổng diện tích tự nhiên 16,51km2 so với quy định đạt 33,02%) và xã Tiên Sơn (có diện tích tự nhiên là 23,6 km2, đạt 47,2% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 4.175 người, đạt 83,5% so với tiêu chuẩn) thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2026-2030.

Do đó thực hiện sáp nhập xã Tiên Cẩm và xã Tiên Sơn là phù hợp vì đây là 2 ĐVHC cấp xã có các yếu tố tương đồng về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội. 

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐVHC XÃ TIÊN SƠN VÀ XÃ TIÊN CẨM

Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tiên Cẩm (có diện tích tự nhiên là 16,51 km2, đạt 33,02% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 3.208 người, đạt 64,16% so với tiêu chuẩn) và xã Tiên Sơn (có diện tích tự nhiên là 23,6 km2, đạt 47,2% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 4.175 người, đạt 83,5% so với tiêu chuẩn) để thành lập đơn vị hành chính mới, dự kiến lấy tên là xã Tiên Sơn.

- Hỏi: Sau khi sáp nhập, tên gọi của đơn vị hành chính mới là gì?

- Trả lời: Theo phương án sắp xếp, dự kiến sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính mới lấy tên gọi là xã Tiên Sơn vì:

Thực hiện Công văn số: 2594/BNV-CQĐP, ngày 14/5/2024 của Bộ Nội vụ về việc một số lưu ý khi xây dựng và trình Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Tiếp thu kết quả phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tại Hội nghị ngày 19/4/2024: Hội nghị đã có văn bản thống nhất đề xuất nên lấy tên đơn vị hành chính mới là xã Tiên Sơn (Công văn số: 248/MTTQ-BTT, ngày 22/4/2024). Việc sử dụng lại tên xã Tiên Sơn để đặt tên cho đơn vị hành chính mới là phù hợp với quy định “khuyến khích việc sử dụng một trong các tên gọi đã có của các đơn vị hành chính trước khi nhập để đặt tên cho đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp”, không trùng tên với các xã còn lại, vừa đảm bảo các nguyên tắc sáp nhập các đơn vị hành chính cùng cấp có cùng yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa vừa giảm được khối lượng công việc để thực hiện các thủ tục chuyển đổi con dấu, giấy tờ cho tổ chức, cá nhân ở các đơn vị hành chính chịu sự tác động, tránh gây lãng phí.

- Hỏi: Sau khi sáp nhập, dự kiến nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính mới ở đâu?

- Trả lời:

Do sau khi sáp nhập, số lượng cán bộ, công chức tăng lên, nên tạm thời sử dụng cả 2 trụ sở để bố trí làm việc. Đồng thời huyện chỉ đạo xã mới sau khi sáp nhập bố trí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đảm bảo thuận lợi nhất. Sau khi ổn định bộ máy, huyện sẽ tổ chức khảo sát, nghiên cứu trụ sở làm việc phù hợp, đảm bảo theo đúng các quy định về việc đặt trụ sở và báo cáo xin chủ trương UBND tỉnh.   

Để góp phần cùng cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện tốt việc sắp xếp các đơn vị hành chính chúng ta chú ý: Tham gia tích cực và đầy đủ các buổi học tập tuyên truyền triển khai chủ trương, phương án sắp xếp đơn vị hành chính tại địa phương; tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận ủng hộ, nhất trí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

Là cơ hội để tăng cường, phát huy sử dụng có hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên môi trường mạng, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho nhân dân, tăng tính minh bạch trong hoạt động của UBND cấp xã.

- Ngày 02/6/2024 cử tri xã Tiên Sơn/Tiên Cẩm tham gia hội nghị lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Tiên Phước, giai đoạn 2023 -2025! Thời gian bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ, địa điểm tại các nhà văn hóa thôn của các xã, mời toàn thể cử tri đến tại các Nhà văn hóa thôn để lấy phiếu các hộ gia đình có thể cử mỗi hộ 1 người đại diện đến để lấy phiếu .

- Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tạo không gian phát triển mới, nâng cao đời sống nhân dân

- Cán bộ, Đảng viên và nhân dân 2 xã Tiên Cẩm và Tiên Sơn tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào đề án và chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025

 -Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

 - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

 - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...