Tăng cường tính định hướng và thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; đa dạng hóa phương thức, nâng cao hiệu quả các loại hình tuyên truyền miệng, hướng mạnh về cơ sở...

Tại Kế hoạch 419 ngày 14/5/2024 cụ thể hóa Chỉ thị số 30 ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần gắn với việc đánh giá, kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tuyên truyền miệng trong những năm qua. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đạt hiệu quả cao trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 30.

Trong 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 30, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng. Phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với lực lượng nòng cốt là ban tuyên giáo cấp ủy các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Đối với các chủ trương, chính sách quan trọng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có trách nhiệm định hướng, phổ biến, quán triệt, bảo đảm thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Trước yêu cầu của tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng chú trọng đổi mới nội dung gắn với tăng cường tính định hướng, thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng, nhất là những nội dung về nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Đảng, của đất nước, của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Kết hợp hài hòa với cung cấp thông tin về tình hình trong nước và quốc tế, thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo đảm tính toàn diện, cân đối, thiết thực, sát hợp và hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng...

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...