Kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của các xã, thị trấn tính đến ngày 06/5/2024

Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công (DVC) theo thời gian thực trên môi trường điện tử  được Thủ tướng Chính phủ ban hành, triển khai thực hiện tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 với 5 nhóm chỉ số thành phần, cụ thể: 1. Công khai, minh bạch; 2. Tiến độ, kết quả giải quyết; 3. Số hóa hồ sơ; 4. Cung cấp dịch vụ trực tuyến; 5. Mức độ hài lòng.

Kết quả đánh giá Bộ chỉ số là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định. Đồng thời cũng là căn cứ để đánh giá tiêu chí số 15.3 thuộc Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tính đến ngày 06/5/2024, Tiên Phước có 12/15 xã xếp hạng Tốt; 02/15 xã xếp hạng khá (Tiên Mỹ, Tiên Cẩm) và 01/15 xã xếp hạng Trung bình (Tiên Lộc). Toàn huyện Tiên Phước đạt 86,46 điểm, xếp hạng Tốt, vị thứ 04/18 huyện, thị xã, thành phố (Số liệu được trích xuất trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia ngày 06/5/2024).

STT

Mã cơ quan

Tên đơn vị

Điểm đạt được

Kết quả phân loại

1

H47.45.27

Tiên Sơn

89.41

Tốt

2

H47.45.19

Tiên Hà

89.14

Tốt

3

H47.45.21

Tiên Lãnh

88.14

Tốt

4

H47.45.15

Tiên An

85.61

Tốt

5

H47.45.20

Tiên Hiệp

85.52

Tốt

6

H47.45.18

Tiên Châu

85.37

Tốt

7

H47.45.22

Tiên Lập

85.33

Tốt

8

H47.45.26

Tiên Phong

84.87

Tốt

9

H47.45.14

Tiên Kỳ

84.72

Tốt

10

H47.45.25

Tiên Ngọc

83.37

Tốt

11

H47.45.28

Tiên Thọ

83.28

Tốt

12

H47.45.17

Tiên Cảnh

82.85

Tốt

13

H47.45.24

Tiên Mỹ

78.85

Khá

14

H47.45.16

Tiên Cẩm

70.74

Khá

15

H47.45.23

Tiên Lộc

68.21

Trung bình

UBND huyện trân trọng Thông báo để UBND các xã, thị trấn được biết; đồng thời căn cứ số liệu chi tiết từng nhóm chỉ số thành phần để phân tích, đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo, đạt hiệu quả./.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...