70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"

Năm 2024, cả nước hân hoan kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.