Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin Thế giới – 17/5 năm 2024 với chủ đề “Sáng tạo số vì mục tiêu phát triển bền vững”

Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn đề nghị hưởng ứng “Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin Thế giới – 17/5” năm 2024.