Ban hành quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 26/04/2024 quy định công tác thi đua, khen thưởng; trong đó quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng dành cho tập thể và cá nhân.

UBND tỉnh yêu cầu bảo đảm bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng. Việc thi đua được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, minh bạch; đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. Việc khen thưởng được thực hiện theo nguyên tắc chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời; bảo đảm thống nhất giữa hình thức, đối tượng khen thưởng và công trạng, thành tích đạt được.

Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh; cá nhân, tập thể công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả tham gia phong trào thi đua. Khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải căn cứ vào thành tích, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.

Đối với khen thưởng cấp tỉnh và cấp nhà nước, không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Việc xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải được thực hiện qua hình thức bình chọn bằng phiếu kín.

Về tổ chức phong trào thi đua, UBND tỉnh quy định: thi đua thường xuyên là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động, nhằm thực hiện tốt công việc hằng ngày, hằng tháng, hằng quý, hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thi đua theo chuyên đề là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm hoặc một lĩnh vực cần tập trung được xác định trong khoảng thời gian nhất định để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm triển khai tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi quản lý, tổ chức phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quyết định số 10/2024 của UBND tỉnh hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2024 và thay thế các quy chế về công tác thi đua, khen thưởng được UBND tỉnh ban hành trước đó.

Xem Quyết định, phụ lục tại đây.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...