Tiên Phước: công tác Khoa giáo- văn hóa, văn nghệ quý I đạt nhiều kết quả

Thực hiện Quyết định 238- QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XII về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp  chặt chẻ với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện trên các  nhiệm vụ, đặc biệt là lĩnh vực Khoa giáo- văn hóa văn nghệ.