Từ ngày 1-30/6, Quảng Nam phát động chiến dịch truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2024.

 

Chủ đề của Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm nay là “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương” và ngày Gia đình Việt Nam (28/6) là “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”.

Mục tiêu kế hoạch nhằm thông tin, tuyên truyền, tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, cộng đồng và gia đình về phòng chống bạo lực, giáo dục đạo đức lối sống, hướng tới xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình; kế thừa, vun đắp truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới, tiến bộ nhằm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Từ ngày 1/6/2024 đến ngày 30/6/2024, toàn tỉnh phát động chiến dịch truyền thông theo chủ đề “Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình”. Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; các biện pháp xử lý và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, tổ chức trong phòng chống bạo lực gia đình, ngăn chặn và phát hiện kịp thời hành vi bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Các cấp, ngành, địa phương kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống bạo lực gia đình.

Đối với ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2024, các ngành, địa phương tuyên truyền tầm quan trọng của văn hóa ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; tổ chức Ngày hội Gia đình tỉnh Quảng Nam lần thứ IV - năm 2024 nhằm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em của các gia đình tiêu biểu trên địa bàn tỉnh...

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...