Nâng cao chất lượng ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân các cấp họp thường lệ mỗi năm hai kỳ. Ngoài kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân tổ chức các kỳ họp chuyên đề theo yêu cầu công việc. Việc nâng cao chất lượng xây dựng Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân. 

 

Từ đầu nhiệm kỳ 2021- 2026 đến nay mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biễn phức tạp; thiên tai, hạn hán thường xuyên xảy ra ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội toàn huyện. Nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể với khác vọng xây dựng thành công huyện Nông thôn mới đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, sáng tạo, tập trung lãnh đạo Nhân dân vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và các chương trình phát triển đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra đã được tập trung thực hiện quyết liệt, một số nhiệm vụ, chương trình qua đánh giá giữa nhiệm kỳ đạt kết quả khá như phát triển KTV-KTTT, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ…Đạt được kết quả như vậy là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy; sự hướng dẫn của Thường trực, các ban HĐND tỉnh; sự phối hợp tích cực, thường xuyên của UBND huyện, Ban Thường trực Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, HĐND huyện đã triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện không ngừng được nâng cao.

Theo quy định thì việc xây dựng, ban hành Nghị quyết là một hoạt động rất quan trọng của HĐND, trong đó thể hiện ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, là sản phẩm, tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND và để cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm cơ sở triển khai thực hiện phù hợp với thực tế cuộc sống ở địa phương. HĐND huyện đã xây dựng, ban hành nhiều Nghị quyết đảm bảo theo đúng quy định theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực tế nguồn lực của huyện, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương, được cử tri và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND huyện đã tổ chức 18 kỳ họp (06 kỳ họp thường lệ, 12 kỳ họp chuyên đề); ban hành 127 Nghị quyết, trong đó: 24 Nghị quyết thường niên, 33 Nghị quyết về đầu tư các dự án, 11 Nghị quyết điều chỉnh dự án đầu tư, 24 Nghị quyết về công tác nhân sự và 35 Nghị quyết khác. Để nghị quyết HĐND huyện ban hành mang tính khoa học, khả thi, HĐND huyện đã tuân thủ đúng quy trình các bước, từ khâu chuẩn bị lập đề nghị xây dựng Nghị quyết, soạn thảo và lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết, thẩm định, thẩm tra dự thảo Nghị quyết, thông qua dự thảo Nghị quyết đến triển khai và giám sát việc thực hiện Nghị quyết đó. Khi xây dựng Nghị quyết, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện phối hợp UBND huyện, các cơ quan liên quan soạn thảo lập dự kiến chương trình xây dựng Nghị quyết thông qua các cuộc họp, bàn bạc thống nhất nội dung, chương trình.

( Thường trực HĐND huyện giám sát các phòng)

Trong quá trình soạn thảo Nghị quyết, Thường trực HĐND huyện phân công các Ban của HĐND huyện chủ động, phối hợp với cơ quan đề nghị ban hành Nghị quyết xem xét sự cần thiết, căn cứ pháp lý, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của Nghị quyết sẽ ban hành; phối hợp với UBND huyện kịp thời đôn đốc, nhắc nhở cơ quan soạn thảo tích cực chuẩn bị nội dung gửi các Ban của HĐND huyện thẩm tra. Hoạt động thẩm tra các Ban của HĐND huyện đóng vai trò rất quan trọng để thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, có phản biện và đánh giá tác động của Nghị quyết đến các đối tượng liên quan để công tác thẩm tra đạt chất lượng, hiệu quả. Để có cơ sở thẩm tra, phản biện, đề xuất HĐND huyện biểu quyết thông qua Nghị quyết thì các Ban của HĐND huyện thành lập đoàn khảo sát thực tế tại các địa phương đơn vị để nắm tình hình, đánh giá cụ thể, sát thực tế. Kết thúc khảo sát thực tế, các Ban làm việc cụ thể với các cơ quan tham mưu dự thảo Nghị quyết để thẩm tra, góp ý, phân tích… đây là bước quan trọng để các ngành giải trình cụ thể tránh để ra kỳ họp giải trình, giải thích tốn thời gian; trên cơ sở đó các cơ quan soạn thảo Nghị quyết nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý trên cơ sở ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND huyện trước khi trình HĐND xem xét, quyết định. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm tra những vấn đền lớn, quan trọng, chưa có tính thống nhất cao thì phải trình HĐND huyện thảo luận, xem xét, trước khi quyết định.