ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 04-2024

Các cấp ủy, chi bộ lựa chọn những nội dung trong Tài liệu sinh hoạt tháng 04/2024 để sinh hoạt chi bộ. Tập trung tuyên truyền, thông tin các nội dung:

A. ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 4

1. Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương,… trong đó, tuyên truyền kỷ niệm: 77 năm ngày mất cụ Huỳnh Thúc Kháng (21/4/1947-21/4/2024; 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2024), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024); 206 năm Ngày sinh Các Mác (05/5/1818 - 05/5/2024); 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

2. Tuyên truyền những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và địa phương trong quý I năm 2024 và triển khai nhiệm vụ chính trị quý II năm 2024, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 của tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người  Quảng Nam góp phần xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030” trên địa bàn huyện Tiên Phước.

3. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ, nhân rộng các tập thể, cá nhân gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

4. Nâng cao công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của Nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông; phòng, chống dịch bệnh,… chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch,...

B. THÔNG TIN THỜI SỰ:

I. THÔNG TIN THỜI SỰ TRONG NƯỚC, QUỐC TẾ VÀ TRONG TỈNH:

 Các TCCS Đảng sử dụng Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành. 

II. TIN CỦA HUYỆN: 

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng huyện Tiên Phước (10/3/1975-10/3/2024).

Thường trực Huyện ủy làm việc với UBND huyện, các ngành, Đảng ủy, UBND xã Tiên Cảnh, Tiên Hiệp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Liên kết vùng; trực báo quý I/2024 với cơ quan Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; làm việc với Ủy ban MTTQVN huyện về nội dung Đại hội MTTQVN huyện nhiệm kỳ 2024-2029; dự kỳ họp chuyên đề HĐND huyện; dự họp Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; gặp mặt Hội đồng hương Tiên Phước tại Tam Kỳ; dự Đại hội thành lập Hội Cựu CAND huyện Tiên Phước; dự lễ ra quân huấn luyện năm 2024; dự gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1930-26/3/2024).

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tổ chức các cuộc họp định kỳ cho ý kiến về một số nội dung theo thẩm quyền. 

C. VĂN BẢN MỚI:

  * VĂN BẢN CỦA  TRUNG ƯƠNG, TỈNH:

-Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ mới.

- Kế hoạch số 2858-KH/HVCTQG, ngày 22/01/2024 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024.

- Tiếp tục quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2406-CV/TU, ngày 14/3/2024.

- Kế hoạch số 397-KH/TU, ngày 26/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

 * VĂN BẢN CỦA HUYỆN

- Kế hoạch số 194-KH/HU, ngày 20/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Nghị quyết số 126/ NQ-HĐND, ngày 12/3/2024 của HĐND huyện về biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Tiên Phước.

- Hướng dẫn số 58-HD/BTGHU, ngày 23/01/2024 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

D. LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

KIỂM TRA, GIÁM SÁT PHẢI TIẾN HÀNH THƯỜNG XUYÊN, 

TOÀN DIỆN, LẤY CẢNH BÁO, PHÒNG NGỪA LÀ CHÍNH

(UBKT Huyện uỷ Tiên Phước)

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Phước lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định: “Công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động, tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…”. 

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát của Đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã quan tâm đặc biệt đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong toàn đảng bộ. Trước hết, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng đến công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền kịp thời các văn bản mới về công tác kiểm tra giám sát cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên một cách nghiêm túc, kịp thời, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở và của từng đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng thời, cụ thể hóa các văn bản của cấp trên bằng các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo như: Chương trình số 27-CTr/HU, ngày 18/3/2022 về thực hiện thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 72-KH/HU, ngày 08/4/2022 về thực hiện Chương trình số 27-CTr/HU của Huyện ủy; Kế hoạch số 115-KH/HU, ngày 30/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 208-KH/TU, ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy trình kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Quy định giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; Quy định về tổ chức hoạt động của đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan liên quan khối nội chính, Hội đồng nhân dân huyện, UBMTTQVN huyện và các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy. Ngoài ra, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng về lãnh đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. 

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội, ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở kịp thời xây dựng, ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa với nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng phù hợp với thực tiễn địa phương; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ để phấn đấu. Qua kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, cảnh tỉnh, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, kiên quyết xử lý những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 37 tổ chức đảng và 44 đảng viên; Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra, giám sát 121 tổ chức đảng và 123 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ và phát triển rừng; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua kiểm tra, giám sát đã kết luận đúng ưu điểm để phát huy, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để tổ chức đảng, đảng viên kịp thời sửa chữa, khắc phục; qua giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy phát hiện 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Cùng với đó, UBKT Huyện ủy đã chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng. Từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch đến tổ chức triển khai thực hiện đều đảm bảo tiến độ, đạt 100% kế hoạch đề ra. Đặc biệt chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT từ huyện đến cơ sở đã phát hiện, tiến hành kiểm tra 75 tổ chức đảng và 113 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng và 26 đảng viên (03 cấp ủy huyện, 12 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, 11 đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp dưới quản lý); nội dung kiểm tra: việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đất đai, xây dựng trái phép; những điều đảng viên không được làm; phẩm chất đạo đức, lối sống; thiếu trách nhiệm…; qua kiểm tra kết luận các tổ chức đảng và đảng viên đều có khuyết điểm, vi phạm, trong đó đến mức xử lý kỷ luật 01 tổ chức đảng (chiếm 1,3% tổ chức đảng được kiểm tra) và 21 đảng viên (chiếm 18,6% đảng viên được kiểm tra). Bên cạnh đó, UBKT từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 92 tổ chức đảng; việc thực hiện thi hành kỷ luật đảng đối với 60 tổ chức đảng; việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 78 tổ chức đảng; UBKT Huyện ủy kiểm tra tài chính đảng đối với 02 đảng ủy cơ sở, kiểm tra tài chính đảng đối Văn phòng Huyện ủy năm 2021. Giám sát chuyên đề đối với 73 tổ chức đảng và 76 đảng viên. Giải quyết tố cáo đối với 04 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với 01 đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 89 đảng viên (65 khiển trách, 19 cảnh cáo, 01 cách chức, 04 khai trừ).

Ngoài việc kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy chú trọng công tác giám sát thường xuyên, thông qua Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với cấp ủy thứ tư tuần cuối tháng, thông qua từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách các tổ chức đảng; thông qua việc theo dõi, nắm bắt tình hình tổ chức đảng, đảng viên của UBKT Huyện ủy; thông qua công tác giám sát của HĐND, các Ban HĐND, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Huyện ủy, của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội…, do đó những vấn đề vướng mắc, nổi cộm đều được báo cáo kịp thời để Ban Thường vụ Huyên ủy chỉ đạo giải quyết, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp trên địa bàn huyện. 

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trên địa bàn huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay được triển khai một cách quyết liệt, chủ động, tích cực, đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, trình tự, thủ tục. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để tổ chức đảng, đảng viên kịp thời sửa chữa, khắc phục, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát nhận thấy được ưu điểm để phát huy, hạn chế khuyết điểm, hạn chế để rút kinh nghiệm và kịp thời xây dựng kế hoạch để khắc phục. Qua đó giữ vững kỷ luật kỷ cương của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Đạt được kết quả quan trọng trên, trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, của các cấp ủy, tổ chức đảng; sự vào cuộc kịp thời, có trách nhiệm của UBKT các cấp trong việc tham mưu quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, UBKT Trung ương và Tỉnh ủy; ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Đồng thời, quan tâm củng cố, kịp thời kiện toàn UBKT các cấp (luân chuyển 01 đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy, bầu bổ sung 02 Ủy viên UBKT Huyện ủy; chuẩn y kết quả bầu bổ sung 02 chủ nhiệm, 04 phó chủ nhiệm, 02 ủy viên của đảng ủy cơ sở); cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ do UBKT Trung ương tổ chức; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho UBKT cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong ba năm liền (2021, 2022, 2023) UBKT Huyện ủy được UBKT Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND tỉnh Quảng Nam tặng cờ thi đua 2022 và tiếp tục đề nghị tặng cờ thi đua năm 2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thời gian qua, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, UBKT đảng ủy còn hạn chế, nội dung chưa trọng tâm, trọng điểm, chất lượng chưa cao. Một số chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy ít quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát. Chất lượng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của một số đảng ủy cơ sở, UBKT đảng ủy cơ sở chưa cao; công tác tự kiểm tra và khắc phục khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa tốt; phương pháp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn hạn chế, chưa ngang tầm, theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bộ huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên tuyên truyền và đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định, kết luận, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng bằng nhiều hình thức, biện pháp thích hợp đến cán bộ, đảng viên. Từng cán bộ, đảng viên phải được quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các quan điểm, tư tưởng của Đảng và phải nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ được giao, thống nhất cao về ý chí và hành động trong công tác kiểm tra, giám sát để giữ gìn uy tín, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thứ hai, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính; tiếp tục xác định kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra. Phải giữ vững các nguyên tắc của Đảng, coi trọng chứng cứ, không suy diễn, không áp đặt, không thành kiến, thực hiện đúng phương châm “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống; xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài; chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Bên cạnh việc phát huy hiệu quả công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, cần tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra chấp hành và công tác giám sát. Tập trung vào phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như tài chính, đất đai... Chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh. Đây là việc làm thường xuyên, có tính phòng ngừa, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thiếu gương mẫu trong cuộc sống với mục đích “trị bệnh cứu người”, giữ được cán bộ.

Thứ ba, cải tiến, đổi mới phương pháp, kỹ năng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng bảo đảm khoa học, dân chủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi; nắm thông tin, tình hình, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tốt các đơn thư tố cáo, kiến nghị đối với tổ chức đảng và đảng viên liên quan. Triển khai thực hiện tốt Chương trình số 27-CTr/HU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 115-KH/HU, ngày 30/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 208-KH/TU, ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Kiên quyết xử lý và chỉ đạo xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm giúp giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Kịp thời thông tin, tuyên truyền kết quả các kỳ họp của UBKT nhằm nâng cao nhận thức, hành động của các tổ chức đảng, đảng viên và tạo lòng tin của Nhân dân về công tác kiếm tra, giám sát của Đảng.

Thứ tư, phải kết hợp chặt chẽ, đồng bộ và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Sau khi xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với cán bộ, đảng viên vi phạm phải chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể. Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Định kỳ, UBKT báo cáo báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tình hình tổ chức đảng, đảng viên cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo. Thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, duy trì trực báo theo định kỳ, phân công cán bộ kiểm tra phụ trách theo dõi nắm địa bàn. Kịp thời sơ kết, tổng kết để phát huy ưu điểm, nhân rộng điển hình, cách làm hay, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ năm, phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phải thật sự là những “thanh bảo kiếm” sắc bén, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trong sạch, chí công vô tư, ngăn chặn những việc làm sai trái, lợi ích nhóm, mưu lợi cá nhân; có bản lĩnh, nắm chắc các cơ chế, chính sách, Điều lệ Đảng, các quy chế, quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước; đặc biệt phải có dũng khí đấu tranh, chính trực và hơn ai hết phải liêm, phải sạch. Phải không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức; luôn phấn đấu, rèn luyện tác phong công tác, không kiêu ngạo, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, kiên quyết và trách nhiệm cao trong nghề nghiệp; phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống và công tác, thực sự công tâm, khách quan. Mỗi cán bộ của UBKT các cấp thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, giữ được danh dự, uy tín của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào./.

 

E. GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT, MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM HIỆU QUẢ TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH, HỒ CHÍ MINH 

CỦA CÁC CẤP HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN NĂM 2023   

(Hội Cựu chiến binh huyện Tiên Phước)


Thực hiện Kế hoạch số 140-KH/HU, ngày 22/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng mô hình “Phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, nêu cao ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025”, Hướng dẫn của Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Phước và Kế hoạch của Chi bộ về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.