Công nhận đối với 24 hộ tại thôn Trà Lai và 16 hộ tại thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Mỹ có vườn mẫu

Ngày 28/3/2024, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND về việc công nhận vườn mẫu cấp huyện trên địa bàn thôn thôn Trà Lai và thôn Tiên Phú Đông xã Tiên Mỹ. Các vườn mẫu nêu trên đáp ứng đảm bảo 07 tiêu chí, chỉ tiêu đạt về diện tích; quy hoạch và thực hiện quy hoạch; ứng dụng tiến độ khoa học, kỹ thuật; sản phẩm từ vườn đảm bảo an toàn thực phẩm; môi trường, cảnh quan đảm bảo xanh, sạch, đẹp; thu nhập từ vườn trong một năm (bao gồm trồng trọt, chăn nuôi …) đạt từ 30 triệu đồng trở lên; Tiêu chí về nét đặc trưng về hàng rào xanh, hoa, cây cảnh, bờ đá, bậc đá theo quy định tại Quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND huyện về việc ban hành Bộ tiêu chí “Vườn mẫu, quy định chiều dài tuyến đường hoa” thực hiện trên địa bàn huyện Tiên Phước giai đoạn 2022-2025.

Quyết định công nhận vườn mẫu theo thôn nhằm phục vụ mục tiêu công nhận đạt chuẩn thôn Nông thôn mới kiểu mẫu. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tiên Mỹ chịu trách nhiệm thông báo đến các hộ dân có tên trong danh sách công nhận vườn mẫu cấp huyện được biết; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn hộ dân tiếp tục cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang vườn để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí vườn mẫu nêu trên.