ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 03-2024

A. ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ

Các cấp ủy, chi bộ lựa chọn những nội dung trong Tài liệu sinh hoạt tháng 02/2024 để sinh hoạt chi bộ. Tập trung tuyên truyền, thông tin các nội dung:

1. Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương,… trong đó, tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng huyện Tiên Phước (10/3/1975 - 10/3/2024) và 49 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2024) và các ngày kỷ niệm khác.

2. Tuyên truyền những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và địa phương trong năm 2023 và triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2024, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Về đổi mới sáng tạo; phát huy ý chí tự lực tự cường; khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam” trên địa bàn huyện Tiên Phước.

3. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ, nhân rộng các tập thể, cá nhân gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

4. Nâng cao công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của Nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông; phòng, chống dịch bệnh,… chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch,...

B. THÔNG TIN THỜI SỰ TRONG NƯỚC, QUỐC TẾ VÀ TRONG TỈNH:

 Các TCCS Đảng sử dụng Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành. 

C. VĂN BẢN MỚI:

  * VĂN BẢN CỦA  TRUNG ƯƠNG, TỈNH:

- Kế hoạch số 421-KH/BTGTW ngày 29/01/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

- Công văn số 2312 CV/TU, ngày 02/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

 * VĂN BẢN CỦA HUYỆN

- Quy định số 1110-QĐ/HU, ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng, thực hiện Quy định về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn số 58-HD/BTGHU, ngày 23/01/2024 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

D. LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

 

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG,  XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NỬA NHIỆM KỲ

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XVII

 

                               Tác giả: Phan Văn Dương

                                Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

Trong tình hình khó khăn chung của cả nước và của tỉnh từ năm 2020 đến nay, nhưng với sự quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo toàn diện các các lĩnh vực công tác mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII  đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và các chương trình phát triển đột phá theo Nghị quyết đề ra đã được tập trung thực hiện quyết liệt; một số nhiệm vụ, chương trình... qua đánh giá giữa nhiệm kỳ đạt kết quả khá như phát triển kinh tế vườn - kinh tế trang trại, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, tính đến cuối năm 2023, huyện đã thực hiện đạt và xấp xỉ đạt 7/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã Tiên Cảnh, Tiên Phong đạt nông thôn mới nâng cao, 18/77 thôn đạt khu dân cư và thôn kiểu mẫu nông thôn mới. Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, một số kết quả nổi bật như sau:

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được tăng cường:

 Thông qua nhiều hình thức, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, ngăn chặn thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước. Trong đó, đáng chú ý là đã chỉ đạo tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên địa bàn huyện về nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, qua đó góp phần củng cố, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị và quyết tâm hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân.  Triển khai thực hiên nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2022 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựn, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Điều đặc biệt là Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tư tưởng đối với các biến động trong công tác cán bộ cấp cao và của tỉnh Quảng Nam cuối năm 2022 và đầu năm 2023, từ đó đã ổn định được tư tưởng của đại đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh với các mô hình cụ thể về “Phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, nêu cao ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025”, được Nhân dân hưởng ứng thực hiện đạt nhiều kết quả. Mở nhiều lớp học tập nghị quyết, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh việc giảng dạy lịch sử cách mạng địa phương ở các trường trên địa bàn huyện; đặc biệt tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển huyện Tiên Phước và lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước nhân kỷ niệm 105 năm Danh xưng Tiên Phước (1916 - 2021) và 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Tiên Phước (16/6/1946 -6/6/2021), thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; tổ chức hội thảo khoa học “Vai trò, ý nghĩa của chiến dịch vượt sông Tranh giải phóng Tiên Lãnh - Tiên Ngọc (27/10/1961)”. 

Những việc làm trên đã nâng được nhận thức tư tưởng, chính trị của đại đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng cấp trên về công tác tổ chức, cán bộ:

Chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức, cán bộ kịp thời, đúng quy định; thực hiện đảm bảo quy trình điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, thống nhất hiệp y bổ nhiệm; rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ mới cấp huyện, cấp cơ sở đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Trong nửa nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được triển khai thống nhất, đồng bộ, đã giảm được đầu mối cơ quan đơn vị cấp huyện, giảm số lượng biên chế theo lộ trình đề ra. Tổ chức thành lập Trung tâm chính trị huyện theo Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 25/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện điều động công tác thay đổi môi trường làm việc đối với các đồng chí Bí thư cấp ủy xã, Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương và thực hiện cơ chế tiếp nhận công chức cấp xã thành công chức cấp huyện để bổ sung vào các vị trí, việc làm tại các phòng chuyên môn cấp huyện còn thiếu... Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ huyện được chú trọng; trong đó tập trung chỉ đạo Ban Chỉ đạo Đề án 03 tổ chức thực hiện các nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, thông tin thời sự, học tập kinh nghiệm.

Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được chỉ đạo thực hiện thường xuyên; tập trung chỉ đạo xây dựng Chi bộ 4 tốt, Đảng bộ 4 tốt bước đầu đạt kết quả... Tính đến cuối năm 2023 có 76/85 chi bộ thôn, khối phố có chi ủy, đạt 89,41%; Có 196 đảng viên giữ các chức danh ở thôn, khối phố, đạt 57,65%; Có 11/85 thôn, khối phố thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời trưởng thôn và 13/85 thôn, khối phố thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác Mặt trận thôn. Kết quả phát triển đảng viên mới từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2023 phát triển được 215 đảng viên, đạt 71,67% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng: Hằng năm, Huyện ủy kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; đồng thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình để triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung chỉ đạo kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 37 tổ chức đảng và 44 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 121 tổ chức đảng và 123 đảng viên. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thuộc lĩnh vực phụ trách đối với 45 tổ chức đảng, 13 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 75 tổ chức đảng, 113 đảng viên, trong đó UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng, 26 đảng viên; qua kiểm tra kết luận các tổ chức đảng và đảng viên đều có khuyết điểm, vi phạm, trong đó đến mức xử lý kỷ luật 01 tổ chức đảng và 21 đảng viên. 

Qua đó cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong Đảng bộ huyện luôn được lãnh đạo thực hiện nghiêm túc với phương châm: Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải trọng tâm, trọng điểm và luôn coi trọng quan điểm chỉ đạo“Kịp thời, chiến đấu và hiệu quả” trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của  Đảng.

Tăng cường chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng, của hệ thống chính trị:

Ban Thường vụ tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng, của hệ thống chính trị. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy liên quan đến công tác dân vận. Hệ thống dân vận các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định được vị trí vai trò của mình, nhất là tăng cường hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sát cơ sở, tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình và tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến đời sống Nhân dân; trong đó, đáng chú ý là đã giúp cấp ủy, chính quyền phát hiện và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm dễ gây điểm nóng như: về vấn đề ô nhiễm môi trường tại trại heo Hùng Vân thôn Phường Thuốc, xã Tiên Phong; về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện như quốc lộ 40B, đường dây 500KV... đều được chỉ đạo thực hiện đạt kết quả thông qua công tác dân vận từ cơ sở và dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Nhìn chung công tác dân vận của Đảng, của hệ thống chính trị có sự chuyển biến rõ rệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành nhiều chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận có hiệu quả và đi vào cuộc sống. Hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từng bước đổi mới về nội dung và phương thức, hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động tối đa các nguồn lực trong Nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, đơn vị...

Tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường vai trò, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân: 

Tập trung củng cố các chức danh lãnh đạo huyện, xã, thị trấn; điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến xã, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cùng với việc chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Hội đồng nhân dân các cấp từng bước đổi mới phương pháp hoạt động hướng và thực tiễn nhiệm vụ chính trị ở từng cấp: Tăng cường các cược họp, phiên hợp chuyên đề, định hướng tháo gỡ các vấn đề cần để UBND hoạt động, quản lý, điều hành hiệu quả hơn; tăng cường giám sát các lĩnh vực bức xúc nhân dân quan tâm. Lãnh đạo UBND phát huy hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác: tăng cường công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; quan tâm mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn trong quản lý, điều hành...

Lãnh đạo Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường, đổi mới công tác vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Tạo sự đồng thuận giữa các giai tầng trong xã hội, công tác tôn giáo, dân tộc luôn ổn định... Vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặt biệt là các chủ trong lớn của huyện trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội... đạt được kết quả khá toàn diện. Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 15/7/2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện”, đã có các kết quả bước đầu khá quan trọng. 

Đạt được những kết quả nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng, tranh thủ sự chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hướng dẫn của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; nắm chắc tình hình để cụ thể hóa và thực hiện phù hợp với thực tế trên đia bàn huyện. Triển khai các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định để chủ động, tích cực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, phát hiện cách làm hay, hiệu quả để rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Từ nay đến Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới không còn bao xa, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đòi hỏi toàn Đảng bộ huyện phải chung sức, chung lòng, khắc phục những khó khăn, trở ngại, quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, trong đó quyết tâm chính trị cao về xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phải phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Trong đó chú trọng thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 18/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khơi dậy khát vọng xây dựng Tiên Phước đạt huyện nông thôn mới- nông thôn mới nâng cao- nông thôn mới kiểu mẫu và huyện Anh hùng thời kỳ đổi mới giai đoạn đến năm 2030. 

Thứ hai, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo Kế hoạch số 141-KH/HU, ngày 01/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác điều động, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở, chuẩn bị nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; tích cực tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Chủ động, tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, về vai trò, trách nhiệm nêu gương, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm... Tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát; chú trọng chỉ đạo, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra.

Thứ tư, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU, ngày 08/12/2023 của Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tình hình mới. Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND; tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước./. 

E. GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT, MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM HIỆU QUẢ TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

PHÁT HUY VAI TRÒ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY

TRONG CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN

GỌI THANH NIÊN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ

Tác giả: Bùi Thị Liễu - Bí thư Đảng ủy xã Tiên Sơn

 

Tiên Sơn là một xã miền núi cách trung tâm huyện Tiên Phước 12 km, có tổng số 953 hộ, trên 4200 khẩu, được chia thành 6 thôn, điều kiện kinh tế của đa số bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn, địa phương không có các cơ sở, doanh 


nghiệp để tạo việc làm cho thanh niên tại chỗ. Do đó thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự thường xuyên đi làm ăn xa, mặt khác tỷ lệ thanh niên thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tang; vì vậy khi đến thời điểm khám sơ tuyển và khám tuyển sức khỏe NVQS hằng năm thường vắng trên 40% số công dân trong độ tuổi khám tuyển và tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ gặp nhiều khó khăn. Trước những tình hình trên, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy và Ban chỉ huy Quân sự huyện Tiên Phước; Đảng ủy xã Tiên Sơn đã đưa ra nhiều giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả, hằng năm số thanh niên trong độ tuổi khám sức khỏe và gọi thanh niên nhập ngũ đạt chỉ tiêu giao, không có trường hợp chống khám, chống lệnh.