Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Ngay từ những ngày đầu cách mạng mới thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu,…

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một nghệ thuật

 

Bệnh lãng phí được Người chỉ rõ là tiêu dùng bừa bãi, lãng phí sức lao động, thời gian, tiền bạc, của cải vật chất của Nhân dân và đất nước. Theo Người, lãng phí sức lao động là việc gì ít người cũng làm được mà lại vẫn dùng nhiều người; do tính toán không cẩn thận, điều động hàng trăm người đến công trường, nhưng chưa có việc làm hay là người nhiều, việc ít; bố trí nhân sự không đúng, nên người quản lý quá nhiều, người trực tiếp sản xuất ít. Lãng phí thời gian chính là việc gì có thể làm trong một ngày, một buổi thì lại kéo dài đến mấy ngày; lãng phí tiền, lãng phí của cải vật chất của Nhà nước, cơ quan, đơn vị; bản thân thì “ăn tiêu xa xỉ, liên hoan, sắm sửa lu bù, xài tiền như nước”, sử dụng vật tư, vật liệu một cách phí phạm. Ví dụ như, ngân hàng không khéo sử dụng tiền bạc để tiền bạc ứ đọng, không bổ ích cho việc tăng gia sản xuất; cơ quan kinh tế làm kế hoạch không thiết thực, không sát với hoàn cảnh, để Chính phủ phải lỗ vốn, làm một cái mà không hợp thức, làm xong rồi lại phải phá đi làm lại,… Do đó, chúng ta thấy được, lãng phí là tiêu xài không hợp lý, lãng phí là mắc bệnh “phô trương hình thức”, gây tốn kém không cần thiết. Lãng phí có khi còn gây hại về vật chất nhiều hơn tham ô, do vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn tham ô”. Vì thế, Người kêu gọi phải kiên quyết chống nạn lãng phí ở các cơ quan nhà nước và trong sinh hoạt của mỗi người; cần chống cách tiêu dùng lãng phí của cải của nhân dân và của Nhà nước. Chống lãng phí có mối quan hệ chặt chẽ với tiết kiệm và theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để góp sức cho sự nghiệp cách mạng thì cần tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền của…; theo đó, tất cả mọi người, mọi cơ quan đều phải tiết kiệm. Người coi tiết kiệm là một quy luật đi lên của một đất nước, một phương pháp vận hành của một chế độ kinh tế; không phải chỉ nước nghèo mới thực hành tiết kiệm, mà ngay cả nước giàu cũng cần phải tiết kiệm. Trong thực tế, đã tiết kiệm thì không được lãng phí và lãng phí tức là không tiết kiệm.

Những năm qua, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình xây dựng đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán trong chính sách thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong các nghị quyết của Đảng, vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được đề cập, tập trung nhất là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 103/2007/ NĐ-CP “Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Năm 2013, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ra đời và được sửa đổi vào các năm 2017, 2018. Bên cạnh đó, Nghị định số 84/2014/ NĐ-CP “Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được Chính phủ ban hành đã thể hiện rõ quan điểm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng, Nhà nước.

Ngày 25/12/2023, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có vấn đề xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, tổ chức; khuyến khích Nhân dân tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tập trung mọi nguồn lực để xây dựng đất nước.

Có thể thấy rằng, việc thực hiện chủ trương của Đảng về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã tạo được chuyển biến tích cực; chính sách, pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn; công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát được tăng cường.

Trên địa bàn huyện Tiên Phước thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh năm 2023, UBND huyện đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Tiên Phước giai đoạn 2021-2025 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan lồng ghép với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; qua đó yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện; giao Phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí định kỳ và đột xuất theo yêu cầu. Ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2023 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn huyện, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung công tác phòng, chống tham nhũng gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng chống tham nhũng gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phát hiện, kịp thời xử lý hành vi tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đều xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch các hoạt động trong cơ quan, đơn vị.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện năm 2023 đã đạt được một số kết quả đó là: việc quản lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện đã gắn với việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước từ khâu lập dự toán, phân bổ dự toán đến chấp hành và quyết toán ngân sách đã thực hiện nghiêm túc. Việc quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc đi vào nề nếp; việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc được thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức. Cơ quan và đơn vị đã chủ động cắt giảm những hoạt động và khoản chi không cần thiết, lồng ghép những hoạt động có liên quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản; chủ động phân bổ sử dụng nguồn tài chính, cơ sở vật chất của cơ quan, đơn vị hợp lý, phù hợp với yêu cầu công việc để thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là thực hiện quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong đơn vị. Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của từng đơn vị đã quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, qua đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả để tạo tăng thêm thu nhập cho công chức, viên chức, người lao động.

Khắc phục được những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện tốt công tác công khai tài chính, góp phần cải tiến lề lối làm việc và cải cách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm trong thực thi công vụ; công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất vẫn chưa hoàn thành đúng tiến độ do một số cơ sở nhà, đất chưa có hồ sơ pháp lý về đất (trích đo địa chính thửa đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Để đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thời gian tới, cần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

-  Xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức; trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị quán triệt,...

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý công việc của các đơn vị để nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc. Thực hiện tốt Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu cán bộ, công chức theo ngạch trong các cơ quan hành chính, cơ cấu viên chức theo lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp. Thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức trong các đơn vị phù hợp với năng lực chuyên môn, ngành nghề được đào tạo; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phát huy tốt nhất năng lực, sở trường. Tập trung rà soát các kế hoạch, dự án đầu tư ngay từ khâu định hướng, chủ trương đầu tư, tránh việc đầu tư dàn trải, không đạt hiệu quả kinh tế xã hội, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước thấp. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Tập trung triển khai thực hiện tốt đề án tăng cường cơ sở thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng về thuế trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1734/QĐ- UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện căn cứ Quyết định số 4354/QĐUBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023 để chủ động triển khai thực hiện, đạt hiệu quả cao nhất.

Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý chi thường xuyên, tăng cường đấu thầu, đặt hàng, khoán kinh phí, khuyến khích phân cấp, phân quyền, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, gắn với tăng cường trách nhiệm của các ban, ngành, địa phương và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn lực tài chính công.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, nhất là đối với các lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát, lãng phí.

Thực hiện tốt Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; góp ý sửa đổi, bổ sung để tháo gỡ các vướng mắc (phát sinh nếu có) trong việc thực hiện cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động để tinh gọn đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải và trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

- Các chủ đầu tư thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện dự án, tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư, tích cực đôn đốc hoàn trả số dư tạm ứng vốn đầu tư đúng thời gian quy định; lưu ý đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng đầu năm, tránh việc dồn khối lượng đến cuối năm mới lập thủ tục nghiệm thu thanh toán, làm khó khăn trong điều hành ngân sách.

Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án đầu tư, lựa chọn các tổ chức tư vấn có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, khắc phục tối đa tình trạng điều chỉnh dự án khi đang triển khai, gây mất thời gian và làm chậm tiến độ giải ngân vốn.

Đẩy mạnh công tác số hóa quy trình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công, lập dự toán và công tác kế toán ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước, quản lý, giám sát vốn đầu tư công; hiện đại hóa công tác quản lý vốn đầu tư công.

Công khai, minh bạch thông tin và tăng cường giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án để thúc đẩy giải ngân vốn. Có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng tài sản công vào các mục đích cho thuê, cho mượn, kinh doanh, liên doanh, liên kết trái quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lập và giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai; đẩy nhanh chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý đất đai; công bố công khai, minh bạch thông tin và dữ liệu về đất đai, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Công khai, minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; rà soát, đánh giá đúng thực trạng các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất để đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tổ chức chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, đẩy nhanh việc thực hiện dự án, đưa đất đai vào sử dụng có hiệu quả, phát huy nguồn lực đất đai.

- Thực hiện tốt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm viên chức làm căn cứ cho việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức, thời gian làm việc hiệu quả và làm cơ sở để thực hiện cải cách tiền lương. Đổi mới mạnh mẽ quy trình, phương thức và thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức để thu hút được người có năng lực, trình độ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giảm khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ và công tác cán bộ.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện các quy định về công khai minh bạch để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện trách nhiệm công khai theo đúng quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản liên quan; trong đó chú trọng thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn tài chính được giao, các nội dung đầu tư công theo quy định của pháp luật.

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức, đoàn thể trong mỗi cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh giám sát cộng đồng thông qua việc nâng cao hiệu quả các Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tăng cường vai trò của người dân trong việc theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư theo quy định. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc giải trình, tiếp thu các ý kiến phản biện xã hội và thực hiện các kiến nghị của Mặt trận và các đoàn thể.Thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí theo quy định.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong các lĩnh vực theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và pháp luật chuyên ngành. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra cụ thể liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra, thanh tra một số nội dung, lĩnh vực trọng điểm, cụ thể cần tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó chú trọng việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc, trang thiết bị y tế, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế do ngân sách nhà nước cấp kinh phí; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Đối với những vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, các đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan thẩm quyền có biện pháp xử lý. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cá nhân để xảy ra lãng phí. Quyết liệt trong xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra để thu hồi tối đa cho Nhà nước tiền, tài sản bị vi phạm, chiếm đoạt, sử dụng sai quy định, lãng phí phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời có cơ chế khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tổ chức có đóng góp cho công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo tính lan tỏa sâu rộng.

- Tăng cường công tác chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch cải cách hành chính huyện Tiên Phước giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 2921/QĐ- UBND ngày 07/10/2021 của UBND huyện.

Tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trong môi trường điện tử; đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Các ngành, địa phương, đơn vị triển khai có hiệu quả pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với công tác phòng chống tham nhũng./.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...