Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ tại cơ quan Thanh tra huyện Tiên Phước

Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin là xu hướng tất yếu hiện nay, cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành tập trung thực hiện. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là giải pháp thiết thực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, chính trị về mọi mặt nhằm hướng đến mục tiêu phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan công quyền, đồng thời cung cấp các dịch vụ công hiệu quả đến người dân, doanh nghiệp. 

 

Đối với cơ quan Thanh tra huyện Tiên Phước, xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành và hoạt động của Thanh tra. Ngay từ đầu năm 2024 tại Hội nghị cán bộ công chức và giao ban đầu năm, Thanh tra huyện đã triển khai đến toàn thể, công chức Thanh tra viên cơ quan Thanh tra huyện các nội dung về cải cách hành chính, Chuyển đổi số như: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025”; Kế hoạch chuyển đổi số của UBND huyện Tiên Phước,… để công chức, Thanh tra viên cơ quan Thanh tra huyện nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào thực tiễn công tác. Yêu cầu tất cả công chức, thanh tra viên chủ động cập nhật, nâng cao trình độ công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chuyển đổi số. Thường xuyên rà soát, nâng cấp hệ thống an toàn thông tin, hệ thống mạng internet, hệ thống máy tính và máy móc, thiết bị trong cơ quan phục vụ công việc.

Đến năm 2024, tổng số cán bộ, công chức, thanh tra viên cơ quan Thanh tra huyện là 05 người, Thanh tra huyện đã trang bị 05 máy tính để bàn có kết nối mạng Internet và một máy tính để bản dành riêng cho công tác soạn thảo văn bản mật không kết nối mạng Internet, đảm bảo đúng quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. 100% máy tính được sử dụng phần mềm diệt virus bản quyền trên máy tính nên tính bảo mật, an toàn thông tin được đảm bảo. Ngoài ra, Thanh tra huyện đã trang bị máy in, máy Scan, máy tính xách tay phục vụ công việc.

Thường xuyên cử công chức, thanh tra viên tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, tuyên truyền, hội nghị của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thông tin, UBND huyện về chuyển đổi số, triển khai kịp thời các nhiệm vụ, mục tiêu trong kế hoạch chuyển đổi số của huyện, tỉnh đã chỉ đạo.

Đến nay, 100% công chức, thanh tra viên có địa chỉ thư điện tử công vụ phục vụ nhu cầu gửi, nhận văn bản, trao đổi công việc giữa cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

100% công chức, thanh tra viên Thanh tra được trang bị máy vi tính, máy in phục vụ công việc

Về ứng dụng công nghệ thông tin: Thanh tra huyện hiện đang sử dụng tài khoản nhập dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu về số liệu báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ; Cơ sở dữ liệu về hồ sơ cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam do Sở Nội vụ quản lý; Phần mềm tiếp công dân, quản lý đơn thư thuộc hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở các phần mềm, hệ thống nêu trên, lãnh đạo cơ quan Thanh tra huyện thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc nhập dữ liệu vào các phần mềm đảm bảo chính xác, kịp thời. Sử dụng có hiệu quả các hệ thống trong công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành. Thường xuyên cập nhật thông tin, dữ liệu cá nhân vào cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức của tỉnh theo quy định. 

Đã thực hiện đăng ký và sử dụng tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 100% công chức sử dụng thành thạo máy vi tính trong xử lý công việc chuyên môn. Các ứng dụng thông tin dùng chung của tỉnh, huyện tiếp tục được đẩy mạnh sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm được thời gian, chi phí như: Hệ thống thư điện tử, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành QOffice… đáp ứng được yêu cầu công việc, cơ bản đảm bảo việc kết nối và chỉ đạo, điều hành thông suốt từ lãnh đạo đến công chức, thanh tra viên. 

Thực hiện hiệu quả chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và theo chỉ đạo của UBND tỉnh: đăng ký và sử dụng có hiệu quả chữ ký số cho 02 lãnh đạo là Chánh Thanh tra huyện, Phó Chánh Thanh tra huyện; kế toán, văn thư cơ quan. Đa số các văn bản do Thanh tra huyện phát hành (trừ văn bản mật) được gửi và nhận bằng văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số thông qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Thường xuyên đăng tin, bài thông tin về các hoạt động của cơ quan trên trang thông tin điện tử của huyện. 

Đến nay đã rà soát, thống kê cung cấp dữ liệu số hóa hồ sơ các cuộc thanh tra hành chính cho Thanh tra tỉnh Quảng Nam từ năm 2020 đến 2023.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về KNTC, PCTN của Thanh tra huyện tại xã Tiên Mỹ năm 2023

Năm 2023, Thanh tra huyện đã tham mưu UBND huyện tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn huyện Tiên Phước. Thời gian tổ chức từ ngày 20/9/2023 đến ngày 15/10/2023, với hình thức thi trực tuyến trên mạng internet. Cuộc thi đã thu hút 1.269 lượt người tham gia. Kết quả đã trao thưởng cho 12 cá nhân đạt giải. Việc tổ chức cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện về quy định pháp luật nói chung và pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nói riêng.

Trao giải thưởng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023

100% cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra đã cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng VssID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các phần mềm giao dịch điện tử do các cơ quan nhà nước phát hành trên điện thoại thông minh. Thường xuyên rà soát, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng và các thiết bị công nghệ thông tin tại cơ quan đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo trên môi trường mạng được thông suốt. 

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động tại cơ quan Thanh tra huyện. Tập thể Thanh tra huyện và tất cả cán bộ, công chức, thanh tra viên cơ quan cần phải nghiêm túc thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, xác định ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, có tác động đến mọi hoạt động của cơ quan Thanh tra, từ đó có định hướng trong tổ chức và hoạt động cho hiệu quả, phù hợp với từng giai đoạn. Quá trình thực hiện phải bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBND huyện đã đề ra, có giải pháp, cách làm phù hợp xuất phát từ thực tiễn để thực hiện chuyển đổi số có trọng tâm, trọng điểm.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ công vụ phù hợp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, thanh tra viên về công cuộc chuyển đổi số, cải cách hành chính. Quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc, thiết bị phụ vụ công tác. 

Thứ ba, thực hiện nghiêm việc trình ký số, phát hành văn bản đi bằng hình thức văn bản điện tử (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật Nhà nước). Quản lý các văn bản đi - đến trên Hệ thống Cổng thông tin điện tử. Sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, điều hành, tác nghiệp trong quá trình tiếp nhận, theo dõi và giải quyết hồ sơ.

Thứ tư, thường xuyên cập nhật trang điện tử của Trung ương, tỉnh, huyện để kịp thời nắm bắt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Nghiên cứu, khai thác thông phục vụ kịp thời trong công tác quản lý của cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của các cơ quan, đơn vị. 

Có thể thấy rằng, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ đem lại rất nhiều tiện ích, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí hành chính, từng bước cải tiến phương pháp làm việc... Trong thời gian tới, Thanh tra huyện sẽ cố gắng tiếp tục nghiên cứu, phát triển các biện pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ. Khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng công tác về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới./.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...