Tiên Phước đạt giải nhất cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2023, đợt 2 do Sở Tư pháp tổ chức

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-STP ngày 03/10/2023 của Sở Tư pháp về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật đợt 2 năm 2023; Công văn số 2611/STP-BTC ngày 12/10/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi về việc phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023, đợt 2, Phòng Tư pháp huyện Tiên Phước đã ban hành văn bản đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm phát động cán bộ, công chức, người lao động, hòa giải viên ở cơ sở, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở thôn, khối phố tại đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi đạt kết quả. 

Trong đợt thi lần này, đơn vị Tiên Phước đã làm tốt công tác phổ biến, động viên cán bộ, công chức, người lao động tại UBMTTQ Việt Nam huyện, UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn, các hòa giải viên ở cơ sở, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, khối phố tại các địa phương tham gia thi; biên soạn tài liệu, hướng dẫn trả lời, cung cấp các văn bản liên quan để nghiên cứu, tìm hiểu. Kết quả đơn vị Tiên Phước đạt giải nhất tập thể cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật đợt 2 năm 2023.

Nội dung cuộc thi tập trung vào những kiến thức cơ bản của pháp luật liên quan đến thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định của pháp luật liên quan đến hòa giải ở cơ sở; Hiến pháp năm 2013, Bộ Luật dân sự 2015, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới....