Số lượt tiếp công dân, đơn thư toàn huyện năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm 2022, hiệu quả bước đầu của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Theo số liệu thống kê tại Báo cáo số 642/BC-UBND ngày 26/10/2023 của UBND huyện, Trong năm 2023 Trụ sở tiếp công dân huyện, các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn đã tiếp công dân 470 lượt, giảm 14,5% so với năm 2022 trong đó: lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân 07 lượt (tiếp định kỳ 04 lượt, tiếp công dân đột xuất 03 lượt); Ban Tiếp công dân huyện tiếp công dân thường xuyên 64 lượt; cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tiếp công dân 44 lượt; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp: 355 lượt (trong đó lãnh đạo UBND xã tiếp công dân 215 lượt, tiếp công dân thường xuyên 140 lượt).

Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến các kiến nghị, phản ánh phát sinh ở lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tranh chấp tài sản, tranh chấp dân sự,  công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và bố trí tái định cư; kiến nghị liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất,…Qua công tác tiếp công dân, lãnh đạo UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn đã tiếp nhận đơn, tiếp thu và ghi nhận những kiến nghị, phản ánh của công dân để xem xét, giải quyết, trả lời theo thẩm quyền hoặc hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Đặc biệt, tại các buổi tiếp công dân định kỳ và đột xuất lãnh đạo UBND huyện đều có văn bản trả lời hoặc văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật.

Về tình hình tiếp nhận đơn thư: năm 2023, Ban tiếp công dân huyện, các cơ quan, ban, ngành và UBND xã, thị trấn trên toàn huyện tiếp nhận 323 đơn phản ánh, kiến nghị, tranh chấp, giảm 5,28% so với năm 2022. Năm 2023 trên địa bàn huyện không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo. Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 292 đơn/292 vụ việc, có 12 đơn trùng lặp và 19 đơn không thuộc thẩm quyền. Tỷ lệ giải quyết đơn thư trong thời hạn đạt tỷ lệ trên 95%, một số đơn thư giải quyết thông qua giải thích, thuyết phục và công dân rút lại đơn. Qua kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đối chiếu với các tiêu chí quy định tại Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 20/3/2019 cho thấy: trong thời gian qua trên địa bàn huyện Tiên Phước không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Nguyên nhân chủ yếu phát sinh vụ việc tiếp công dân và đơn thư kiến nghị, phản ánh, tranh chấp của công dân trên địa bàn huyện là do một số quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, đặc biệt là lĩnh vực quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa theo kịp thực tế, thường xuyên thay đổi đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người dân và khó khăn trong quá trình giải quyết, xử lý đơn của cơ quan có thẩm quyền; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế nên có những yêu cầu, đòi hỏi không đúng quy định. Một số trường hợp công dân chưa hiểu đúng hết các quy định của pháp luật dẫn đến phát sinh đơn thư,…

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện đã được Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quan tâm thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời, hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài, phát sinh thành điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Bên cạnh đó, qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quan tâm, duy trì thường xuyên. Đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật. Chỉ đạo UBND 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 để triển khai thực hiện, trong đó đã lồng ghép tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật PCTN đến cán bộ, công chức xã và Nhân dân.

Năm 2023 UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện phối hợp với UBND xã Tiên Mỹ, Tiên Phong, Tiên Lộc, Tiên Lãnh tổ chức 04 buổi tuyên truyền Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dân thi hành Luật với 212 lượt người tham dự và cán bộ, công chức xã, quân dân chính thôn. Cấp phát 212 tờ gấp phục vụ tuyên truyền, ngoài ra UBND cấp xã đã lồng ghép tổ chức được 54 buổi tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật PCTN với 3.089 lượt cán bộ, công chức xã và Nhân dân tham dự và thực hiện 37 đợt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã. Tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng” với nhiều bài dự thi đạt chất lượng.

Buổi tuyên truyền pháp luật về TCD, KNTC, PCTN của Thanh tra huyện tại xã Tiên Mỹ

Có thể thấy rằng, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo nói riêng có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo,  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền.

Hai là, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung ở khu vực xã, thị trấn với nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật phong phú, bổ ích, có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả cao như: tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sân khấu hóa các tình huống thực tế,...

Ba là, quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn huyện. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, sắp xếp, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Bốn là, tích cực vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không đúng quy định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Năm là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác này./.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...