Ban hành Danh mục dữ liệu mở tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2316 ban hành Danh mục dữ liệu mở tỉnh Quảng Nam với tổng số 14 chủ đề, thông tin đầy đủ về “Tên tập dữ liệu”, “Mô tả”, “Đơn vị chủ trì cung cấp”, “Ngày cung cấp/công bố lần đầu”, “Tần suất cung cấp”, “Định dạng, hình thức chia sẻ”.

UBND tỉnh giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai kết nối, tích hợp các dữ liệu mở theo Danh mục dữ liệu mở về Cổng dữ liệu tỉnh. Đồng thời hướng dẫn cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các yêu cầu kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin khác, đảm bảo dữ liệu chia sẻ chính xác, thống nhất, đảm bảo về an toàn an ninh thông tin và quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Ngày 9/10/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã đưa vào vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Ảnh: T.Đ

Ngày 9/10/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã đưa vào vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

Sở TT&TT triển khai kết nối các dữ liệu mở trong Danh mục dữ liệu mở tỉnh từ Cổng dữ liệu tỉnh với Cổng dữ liệu quốc gia tại địa chỉ “https://data.gov.vn”. Định kỳ 6 tháng/lần, sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình kết nối, chia sẻ, sử dụng các dữ liệu trong Danh mục dữ liệu mở tỉnh.

Đơn vị này còn được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, xử lý ý kiến phản hồi của tổ chức, cá nhân về các vấn đề liên quan đến chất lượng, tính khả dụng, định dạng, sự tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến dữ liệu mở; xác định mức độ ưu tiên và thực hiện công bố dữ liệu mở phù hợp với nhu cầu.

Trường hợp có thay đổi, điều chỉnh, bổ sung Danh mục dữ liệu mở tỉnh theo yêu cầu thực tế hoặc theo đề xuất của các cơ quan, đơn vị…, UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở TT&TT phê duyệt điều chỉnh Danh mục dữ liệu mở.

Xem Danh mục dữ liệu mở tại đây

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...