Kết quả thanh tra việc quản lý, đầu tư và xây dựng cơ bản công trình mương đập Cây Sanh, thôn 4, xã Tiên Hiệp

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 đã được Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước phê duyệt, ngày 26/7/2023, Chánh Thanh tra huyện Tiên Phước đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-TTr về thanh tra việc quản lý, đầu tư và xây dựng cơ bản công trình mương đập Cây Sanh, thôn 4, xã Tiên Hiệp. Đoàn Thanh tra do ông Cao Xuân An, Phó Chánh Thanh tra làm Trưởng đoàn và được tiến hành thanh tra trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Qua kiểm tra cho thấy: công trình mương đập Cây Sanh, thôn 4, xã Tiên Hiệp do Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Tiên Hiệp làm Chủ đầu tư; Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thành Nam, Quảng Nam là đơn vị khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán công trình; Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Nam Phúc là đơn vị thi công; Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Hòa Thuận là đơn vị tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật và giám sát thi công công trình. Công trình mương đập Cây Sanh, hạng mục: đập dâng và kênh tưới là công trình: thủy lợi, cấp IV, thời gian thi công: năm 2019, với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 567.000.000 đồng. Công trình được khởi công và hoàn thành đúng thời gian quy định. Theo đề nghị của đơn vị chủ đầu tư và thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện Tiên Phước đã ban hành Quyết định số 3037/QĐ-UBND về phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: mương đập Cây Sanh với tổng kinh phí được duyệt là 519.432.000 đồng, trong đó: Chi phí xây dựng: 442.401.000 đồng; chi phí quản lý dự án: 10.103.000 đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 50.530.000 đồng; Chi phí khác: 16.398.000 đồng. Tính đến thời điểm thanh tra đơn vị Chủ đầu tư đã hoàn thành việc thanh toán cho các đơn vị thụ hưởng theo nguồn vốn được cấp là 519.000.000 đồng/519.432.000 đồng.

Kết quả kiểm tra cho thấy: Công trình mương đập Cây Sanh, thôn 4 xã Tiên Hiệp, được đầu tư và xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng, đảm bảo điều kiện phục vụ nước tưới phục vụ sản xuất tại địa phương. Đến nay, công trình đang phát huy hiệu quả sử dụng, chưa có sự cố kỹ thuật gì xảy ra. Chủ đầu tư có hợp đồng với đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế - dự toán công trình, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, các đơn vị đều có đủ tư cách pháp nhân để thực hiện thi công và quản lý chất lượng công trình. Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn phần lớn đã thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ của mình trong quá trình tham gia đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chất lượng công trình. Bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại, khuyết điểm: trong quá trình thi công xây lắp một số mục công việc đơn vị thi công không thực hiện khối lượng xây lắp nhưng đề nghị nghiệm thu và thanh quyết toán; Các đơn vị lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán, thẩm tra báo cáo kinh tế, kỹ thuật và dự toán, giám sát thi công và chủ đầu tư chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình trong việc xác nhận nghiệm thu khối lượng thanh toán. Tổng số tiền sai phạm qua thanh tra phải thu hồi nộp ngân sách là 29.178.000 đồng, trong đó: thu hồi đơn vị thi công số tiền 24.178.000 đồng; thu hồi đơn vị chủ đầu tư số tiền 1.000.000 đồng; thu hồi đơn vị lập thiết kế - dự toán số tiền 2.000.000 đồng; thu hồi đơn vị thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán số tiền 1.000.000 đồng và thu hồi đơn vị giám sát thi công số tiền 1.000.000 đồng. Theo kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp xử lý về hành chính và xử lý về kinh tế trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra./.

Xem toàn văn Kết luận thanh tra tại đây.                                                                                                        

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...